Poradnik Przedsiębiorcy

Anulowanie faktury VAT

Błędy w dokumentach

Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez podatników powinno odbywać się według ściśle określonych zasad. Niezachowanie ich rodzi konsekwencje finansowe. Sprzedawca „zmuszony” jest bowiem do odprowadzenia podatku wykazanego w fakturze, zaś nabywca nie zawsze będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego - jeśli faktura ma wady.

Rozporządzenie w sprawie faktur, poza szczegółowymi zasadami wystawiania faktur VAT, reguluje również kwestie ich ewentualnego poprawienia. Przepisy § 13 i § 14 tego rozporządzenia, określają szczegółowo w jakich przypadkach i w jaki sposób należy wystawić fakturę korygującą.

W niektórych sytuacjach - zwłaszcza w przypadku błędów mniej istotnych - sam nabywca ma prawo do ich poprawienia, poprzez wystawienie noty korygującej.

Brak uregulowań ustawowych

Żaden z przepisów obowiązujących w zakresie VAT nigdy nie regulował kwestii anulowania faktur VAT w przypadku, gdy zostały one wystawione przez pomyłkę (choć nie powinny zostać w ogóle wystawione)

Jeśli transakcja nie miała w ogóle miejsca, a faktura została wystawiona omyłkowo, wówczas nabywca nie będzie zainteresowany ani otrzymaniem faktury, ani też fakturą korygującą, czy też jej potwierdzaniem i odsyłaniem do wystawcy. Skoro nie doszło do dostawy towaru, czy też usługa nie została wykonana, nabywca może w ogóle takiej omyłkowo wystawionej faktury nie odebrać, bądź - nawet gdy odbierze - zniszczyć. Wystawca faktury w takich przypadkach ma problem, w jaki sposób „wycofać” taki błędnie wystawiony dokument.

Generalnie organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym istnieje możliwość anulowania faktury, jeśli faktura ta nie została wprowadzona do obrotu. Interpretacja pojęcia „wprowadzenie do obrotu” jest jednak niejasna.

Jeśli wystawiona faktura nie dokumentuje wykonania czynności sprzedaży, nie została wysłana do klienta, a sprzedawca posiada zarówno oryginał, jak i kopię tej faktury, organy podatkowe dopuszczają możliwość anulowania faktury poprzez dokonanie na oryginale i kopii stosownych adnotacji np. „anulowano dnia…” wraz z podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktur. Anulowana faktura nie powinna by! wprowadzana do ewidencji VAT i wykazywana w deklaracji VAT, a jedynie przechowywana w dokumentach sprzedawcy. W przypadku kasy rejestrującej anulowanie sprzedaży należy dokonać ręcznie opisując przypadek w zeszycie korekt, a dokumentem potwierdzającym będzie oryginał paragonu fiskalnego.

Brak oryginału faktury

Powołując się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2010 r., nr IPPP2/443-397/10-4/KOM, warunkiem koniecznym anulowania faktury jest posiadanie oryginału i kopii faktury. Choć wydaje się, że wystarczającą przesłanką do anulowania faktur VAT powinno być to, że transakcja nie miała miejsca, a faktura nie dokumentuje żadnej z czynności opodatkowanych, to w świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe anulowanie faktury bez dysponowania jej oryginałem byłoby zbyt ryzykowne.