Poradnik Przedsiębiorcy

Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy!

Nie każde biuro rachunkowe i nie każdy klient są świadomi, że Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa) nakłada na biuro pewne dodatkowe obowiązki w zakresie rejestrowania i zgłaszania transakcji dokonywanych przez rozliczane podmioty. Aby uniknąć błędów i konsekwencji niewłaściwego postępowania, należy zapoznać się, jakie dodatkowe obowiązki biur rachunkowych są na nie nałożone przez powyższą ustawę.

Biuro rachunkowe to instytucja obowiązana - co to znaczy?

Wyjaśnienie pojęcia instytucji obowiązanej ujęte zostało w art. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (czyli m.in. biura rachunkowe) znalazły się w powyższej definicji wraz z innymi instytucjami, takimi jak np.:

  • podmioty prowadzące działalność w zakresie wymiany walut,
  • fundacje,
  • firmy inwestycyjne,
  • banki powiernicze.

Ważne!

Ustawa mówi wprost o podmiotach usługowych prowadzących księgi rachunkowe. Oznacza to, że biuro rachunkowe rozliczające wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, objęte uproszczoną ewidencją podatkową (księga przychodów i rozchodów) nie będzie podlegało regulacjom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Biuro rachunkowe a obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy

O tym, jakie dodatkowe obowiązki biur rachunkowych są na nie nakładanie, mówią art. 8 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy.

Art. 8 ust. 1.

“Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.“

Art. 8 ust. 3.

“Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.”

Mimo że biuro rachunkowe nie przeprowadza bezpośrednio transakcji swoich klientów, jest zobowiązane dokonywać rejestracji transakcji podejrzanych, które mogłyby świadczyć o naruszeniu prawa. Wynika to m.in. z art. 8 ust. 3a ustawy:

Art. 8 ust. 3a

“W przypadku gdy instytucja obowiązana nie przyjmuje dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji, obowiązek, o którym mowa w ust. 3, stosuje się także, gdy instytucja ta wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinna wiedzieć o takiej transakcji w związku z wykonaniem umowy z klientem.”

Prowadzony przez biuro rachunkowe rejestr transakcji powinien być przechowywany przez co najmniej 5 lat. Pozostałe dodatkowe obowiązki biur rachunkowych, to przekazanie informacji o transakcjach zarejestrowanych, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Przekazanie to polega na przesłaniu (w tym także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych) lub bezpośrednim dostarczeniu danych z rejestru transakcji.