0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja mebli o wartości 10 000 złotych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik zakupił do firmy meble o wartości 10 000 zł brutto. Jaką stawkę amortyzacji powinien zastosować ? Co do zasady środek trwały należy amortyzować zgodnie z przyjętymi w ustawie okresami amortyzacji. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala jednak na jednorazową amortyzację środków trwałych, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 zł. Jak powinna wyglądać amortyzacja mebli o wartości 10 000 zł brutto w praktyce?

Przedsiębiorca, wprowadzając do ewidencji środków trwałych składnik majątku o niskiej wartości, w miesiącu przyjęcia go do używania jednocześnie zalicza w całości jego wartość do kosztów. Stawka amortyzacji wówczas będzie równa 100%.

Przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego należy zacząć przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorca, który dokonał zakupu mebli, jest czynnym podatnikiem VAT i czy zakup służy czynnościom opodatkowanym? Jeżeli odpowiedzi są twierdzące, to w takiej sytuacji wartość mebli ustala się w oparciu na kwocie netto (wartość brutto minus podatek VAT). W przeciwnym wypadku należy wziąć pod uwagę kwotę brutto.

Ważne!

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle,
  2. budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  3. maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Ponadto przewidywany okres używania środków trwałych powinien być dłuższy niż rok. Muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Jednorazowa amortyzacja ze względu na niską wartość

Jak wcześniej wspomniano, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonując zakupu mebli na kwotę 10 000 zł brutto, przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego uwzględnia jedynie kwotę netto (VAT podlega odliczeniu). W tej sytuacji mamy do czynienia z tzw. środkiem trwałym o niskiej wartości - poniżej 10 000 zł. W związku z tym na mocy ustawy PIT może dokonać jednorazowej amortyzacji składnika majątku. 

Dodatkowo nawet jeśli zakupiony element spełnia warunki środka trwałego, a jego wartość nie przekroczy 10 000 zł, możliwe jest zaliczenie takiego wydatku bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu bez konieczności wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Jest to znaczące ułatwienie dla przedsiębiorcy, który dzięki temu nie musi spełniać dodatkowych wymogów formalnych.

W przypadku zakupu dokonanego przez przedsiębiorcę niebędącego czynnym podatnikiem VAT lub gdy sprzęt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym, wartość początkowa środka trwałego określana jest na podstawie wartości brutto (razem z podatkiem VAT). W tej sytuacji nie będzie miał możliwości dokonania jednorazowego odpisu ze względu na niską wartość składnika majątku. 

Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

Prawo do skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis przysługuje małym podatnikom oraz nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w danym roku podatkowym. Wysokość limitu jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 EUR (w roku 2018 wynosi 216 000 zł).

Ważne!

Przez małego podatnika, zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy PIT, należy rozumieć podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W roku 2018 limit sprzedaży wynosi 5 176 000 zł.

W związku z tym jeżeli wartość środka trwałego przekroczy kwotę 10 000 zł, podatnik po spełnieniu wyżej wymienionych warunków będzie miał możliwość dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis.

Należy pamiętać, że o skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku weryfikuje jedynie, czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione.

Ważne!

Jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Amortyzacja mebli w czasie

Dodatkowo środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł można amortyzować w czasie poprzez dokonywanie cyklicznych odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych meble zaliczane są do grupy 8 jako rodzaj 809 "Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane". Dla nich roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów