0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jaka kara za niewłaściwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów są zobligowani do jej prowadzenia w sposób rzetelny i niewadliwy. Dodatkowo zapisów w niej trzeba dokonywać w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaka jest kara za niewłaściwe prowadzenie księgi!

Księga jest wadliwa, gdy...

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów uważana jest za wadliwą gdy nie jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księga jest nierzetelna, gdy....

Jak wynika z par. 11 rozporządzenia KPiR uważa się za nierzetelną jeżeli dokonywane w niej zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego.

Księga uważana jest za nierzetelną również w przypadku stwierdzenia braku zapisów lub błędnych zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu.

Z kolei księgę uznaje się za rzetelną, gdy:

  • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub
  • brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi, lub
  • błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub
  • podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli skarbowej, lub
  • błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom, o których mowa w § 12 ust. 3.

Co zatem grozi przedsiębiorcy gdy prowadzi księgę w sposób niewłaściwy?

Wadliwość lub nierzetelność powoduje, że organ podatkowy nie reflektuje takich ksiąg za dowód. Jeśli jednak księga prowadzona jest wadliwie, ale rzetelnie, a ujawnione wady są w świetle sprawy wówczas KPiR może zostać uznana za dowód.

Stwierdzenie nierzetelności księgi przez organ podatkowy skutkuje jej odrzuceniem. Jest to czyn kwalifikowany zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu karnego skarbowego jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Warto podkreślić, że  odrzucenie KPiR może spowodować, iż to organ podatkowy będzie określał podstawę opodatkowania podatnika poprzez szacowanie, co może być dla niego niekorzystne.

Natomiast wadliwe prowadzenie księgi podlega karze grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego, w związku z czym skutek wadliwego prowadzenia księgi jest dla podatnika zdecydowanie mniej dotkliwa  aniżeli  w przypadku prowadzenia ksiąg w sposób nierzetelny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów