0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2020 roku

Wielkość tekstu:

Dokonując potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych należy posiłkować się się przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Potrącenia komornicze mogą być zgodnie z tą ustawą dokonywane tylko w odpowiednich granicach. Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń są ustalane w określonych kwotach.

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych od marca 2020 roku

Do końca czerwca 2018 r. kwoty wolne od potrąceń stanowiły odpowiedni procent najniższej emerytury.  Obecnie kwoty wolne od potrąceń podlegają waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent i są podane kwotowo zakładając, że świadczenie przysługuje cały miesiąc. Jeśli świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy przysługuje tylko za część miesiąca, wówczas istnieje konieczność wyznaczenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje.

rodzaj potrącenia

Wysokość kwoty wolnej w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

– sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

– należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego

532,61 zł

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

878,81 zł

należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2b i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach…, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane

703,05 zł

należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

213,04 zł

 

Wskaźnik kwotowy

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków. Kwoty te podane są kwotowo. Począwszy od 2019 r., kwoty wolne od potrąceń podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów