Poradnik Przedsiębiorcy

Poprawny moment ujęcia opłat bankowych w KPiR

Mój bank wystawia mi wyciąg za dany miesiąc w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Mam zatem pytanie jaki jest prawidłowy moment ujęcia opłat bankowych w KPiR, jeżeli dotyczą one marca, a wyciąg jest wystawiony z datą kwietniową?

Alicja, Brzeg

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę sposób rozliczania kosztów pośrednich w firmie, do których zaliczają się m.in. opłaty i prowizje bankowe. Istnieją bowiem dwie metody ujmowania tego typu kosztów w KPiR:

  • uproszczona (kasowa), która polega na dokonywaniu księgowania jednorazowo w dacie poniesienia wydatku (czyli pod datą wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu, a w tym przypadku będzie to wyciąg),

  • memoriałowa - z podziałem na okresy, których wydatek dotyczy.

Powyższej metody nie zgłasza się w urzędzie skarbowym. Wystarczy ją wybrać i konsekwentnie kontynuować przez cały rok.

Moment ujęcia opłat bankowych w KPiR zależny jest od wybranej metody, zatem w przypadku:

  • metody uproszczonej ważna jest data wystawienia wyciągu bankowego - jeżeli jest to data kwietniowa, to dopiero w tym miesiącu wydatek należy ująć w kosztach,

  • metody memoriałowej istotne jest, którego miesiąca wydatek dotyczy; jako że opłaty dotyczą marca, to księgowania należy dokonać z datą marcową.