Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczanie VAT od pojazdów

Przedsiębiorca wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej pojazd ma możliwość odliczenia od niego podatku VAT. Jednak odliczanie VAT od pojazdów wykorzystywanych w działalności zależne jest od wielu czynników.

Odliczanie 50% VAT od pojazdów

Obecnie od wydatków związanych zarówno z nabyciem, jak i użytkowaniem samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego można odliczać 50% podatku VAT wykazanego na fakturze zakupu.

Przedsiębiorca w działalności gospodarczej może wykorzystywać samochód osobowy do użytku mieszanego - zarówno w firmie, jak i w celach prywatnych.

Odliczenia 50% VAT można dokonać od takich wydatków jak:

 • nabycie lub import pojazdów samochodowych lub ich części składowych,

 • wykorzystywanie pojazdu samochodowego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy też innej umowy o podobnym charakterze,

 • nabycie lub import paliwa, naprawa i konserwacja pojazdów, a także inne wydatki związane z eksploatacją lub użytkowaniem pojazdu, np. wydatki poniesione na przejazd autostradą czy opłata za parking.

Odliczanie VAT w wysokości 50% dotyczy pojazdów, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy oraz pojazdów prywatnych wykorzystywanych na zasadach kilometrówki dla celów PIT (ewidencji przebiegu pojazdu).

Odliczanie 100% VAT od pojazdów samochodowych

Zgodnie z art. 86a ustawy o VAT podatnik, który w działalności wykorzystuje samochód osobowy, w pewnych okolicznościach ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Pełne odliczanie VAT od pojazdów jest możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje pojazd tylko i wyłącznie w prowadzonej działalności. W takiej sytuacji nie jest dopuszczalne korzystanie z samochodu dla celów prywatnych.

Odliczenia 100% podatku VAT podatnik może dokonać również od wydatków związanych użytkowaniem i eksploatacją tego pojazdu.

Pełnego odliczenia VAT dokonuje się od pojazdów wykorzystywanych na zasadach kilometrówki dla celów VAT. Podatnik prowadzący ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT musi także złożyć informację VAT-26 naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowując,  by przedsiębiorca mógł odliczyć 100% podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, pojazd ten musi być wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Dodatkowo konieczne jest określenie wewnętrznych reguł, które wykluczą możliwość wykorzystania pojazdu dla celów prywatnych. Ponadto użytkując samochód na zasadach kilometrówki dla celów VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć informację VAT-26.

Odliczanie 100% VAT od pojazdów ciężarowych

W ustawie o VAT nie znajdziemy definicji samochodu ciężarowego. Wskazuje ona jednak warunki, które musi spełnić pojazd, dający możliwość odliczenia 100% VAT od jego nabycia i wydatków z nim związanych.

Do pojazdów, które umożliwiają odliczenie 100% VAT, zalicza się:

 1. pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie ich przeznaczenie;

 2. pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Wymienia się tutaj:

 • pojazdy posiadające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowane do podrodzaju: wielozadaniowy, van (VAT-1a) lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (VAT-1b).

 • pojazdy, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (VAT-2).

Jeżeli konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie w celach prywatnych, jest to stwierdzane na podstawie dodatkowego badania technicznego, które jest potwierdzane poprzez wydanie zaświadczenia. Ponadto w dowodzie rejestracyjnym pojazdu musi znaleźć się adnotacja informująca o spełnieniu wymagań uprawniających do odliczenia 100% VAT.

Zgodnie z powyższym, wśród pojazdów, które pozwalają na odliczenie 100% VAT, wyróżnia się:

 • samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,

 • samochody z odpowiednim zaświadczeniem, np. VAT-1a, VAT-1b, VAT-2,

 • pojazdy specjalne, np. koparki, ładowarki, podnośniki,

 • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony po spełnieniu odpowiednich warunków.