0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PCC wpłacone na niewłaściwe konto urzędu skarbowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z roku na rok w toku prowadzonej działalności gospodarczej ulegają zwiększeniu obowiązki przedsiębiorcy względem urzędu skarbowego i przeplatają się ze wzmożoną pracą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, gdzie w pośpiechu właściciel firmy dokonując uregulowania zobowiązań podatkowych popełni błąd w sztuce. Jedną z takich pomyłek może być wpłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) do niewłaściwego urzędu skarbowego. Jakie konsekwencje wobec tego przedsiębiorca może ponieść oraz jakie czynności powinien podjąć aby skutecznie rozwiązać daną sytuację. Jakie skutki wywołuje PPC wpłacone na niewłaściwe konto?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Art. 3 ust 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwanej dalej ustawą o PCC przewiduje 4 główne momenty, w których dochodzi do powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku PCC jednak najczęściej występującą sytuacją u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest moment, w którym następuję dokonanie czynności cywilnoprawnej. Może nim być m.in.:

  • dzień zakupu samochodu,
  • dzień nabycia rzeczy w drodze darowizny,
  • dzień otrzymania rzeczy w drodze spadku,
  • dzień zawarcia umowy pożyczki.

Kto jest zobowiązany do uiszczenia podatku?

Stroną zobowiązaną do zapłaty podatku PCC jest:

1) przy umowie sprzedaży - kupujący,

2) przy umowie zamiany - strona czynności,

3) przy umowie darowizny - obdarowany,

4) przy umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości,

5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - podmiot nabywający rzecz lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,

6) przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności,

7) przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca,

8) przy ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,

9) przy umowie spółki cywilnej - są wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka.

Jakie skutki wywołuje PCC wpłacone na niewłaściwe konto?

Mimo dokonania samej czynności zapłaty podatku PCC przez przedsiębiorcę, lecz na konto innego urzędu skarbowego powstanie zaległość podatkowa i będzie ona zidentyfikowana we właściwym urzędzie skarbowym. Ponadto powyższe zobowiązanie podatkowe nie wygasa mimo iż została dokonana wpłata z tytułu podatku PCC na konto innego urzędu skarbowego. Im więcej czasu upłynie od reakcji firmy, tym w większej wysokości będą naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowej. W przypadku dalszego braku podjęcia czynności ze strony przedsiębiorcy dojdzie do otwarcia postępowania kontrolnego jak również do zajęcia konta bankowego firmy.

Zwrot podatku PCC

Przedsiębiorca, który będzie próbował rozwiązać daną sytuację poprzez ubieganie się o zwrot nienależnie opłaconego podatku w danym urzędzie skarbowym powinien przemyśleć te rozwiązanie, gdyż powyższa czynność będzie skutkowała zwrotem środków pieniężnych z konta niewłaściwego urzędu skarbowego czyli niejako wycofaniem danej wpłaty na poczet podatku. Następnie jeśli podmiot dokona zapłaty na konto właściwego urzędu skarbowego, będzie zobligowany do uiszczenia odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku PCC, a czas trwania całej operacji może przyczynić się do konieczności zapłacenia znacznej ich wysokości.

Wniosek o przekazanie podatku PCC do właściwego urzędu skarbowego

Podmiot gospodarczy bez zbędnej zwłoki (aby zminimalizować ryzyko powstania lub znacznego zwiększenia kwoty odsetek od zaległości podatkowej z tytułu PCC) powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego, do którego omyłkowo dokonał uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych o przekazanie mylnie dokonanej wpłaty podatku PCC na konto właściwego urzędu skarbowego. Warto powiadomić o fakcie złożenia takiego pisma również właściwy urząd skarbowy załączając do pisma przewodniego kopię pisma skierowaną do niewłaściwego urzędu skarbowego z przekreślonym adresem tegoż urzędu skarbowego. Wniosek o przekazanie podatku PCC do właściwego urzędu skarbowego powinien zawierać m.in.:

  1. dane przedsiębiorcy (adres, NIP),

  2. adres urzędu skarbowego do którego omyłkowo wpłacono podatek PCC,

  3. zdanie formułujące prośbę o przekazanie mylnie dokonanej zapłaty podatku PCC,

  4. dokładny opis przyczyn zaistniałej sytuacji,

  5. nazwę, adres, rodzaj podatku a także można podać numer konta właściwego urzędu skarbowego ze względu na PCC.

Urząd skarbowy, który otrzymał wniosek od przedsiębiorcy ma okres miesiąca czasu na rozpatrzenie danej sprawy zgodnie z art. 139 § 1 ordynacji podatkowej. Wyjątek stanowią sytuacje, w której wystąpi znaczny stopień skomplikowania problemu. Urząd skarbowy ma wówczas dwa miesiące na załatwienie sprawy licząc od dnia złożenia wniosku. Warto wspomnieć również o art. 139 § 2 ordynacji podatkowej, który zaleca urzędnikowi niezwłocznie załatwić sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.

................................

Miejscowość, data

Przedsiębiorstwo X Marian Kowalski

ul. Nadbrzeżna 24d

62-010 Pobiedziska

                                                                                            Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                             (pełna nazwa oraz adres urzędu
                                                                                            skarbowego, na który omyłkowo
                                                                                            dokonano wpłaty podatku PCC)Wniosek o przekazania mylnie dokonanej wpłaty
podatku od czynności cywilnoprawnych w dniu ..................
.


Niniejszym składam wniosek o przekazanie omyłkowo dokonanej wpłaty na poczet podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego ................................... (nazwa właściwego urzędu skarbowego)

Uzasadnienie

W dniu .................. dokonana została wpłata na rachunek Urzędu Skarbowego  ................................................................................................................ (nazwa urzędu skarbowego do którego wpłynęły pieniądze)

 

w kwocie ..................... tytułem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czynnością ......................................................................................................................... dokonaną w dniu ............................................

Wpłata winna być dokonana na konto Urzędu Skarbowego...................................................................(nazwa właściwego urzędu skarbowego)

 

W związku z powyższym proszę o przekazanie ww. kwoty na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego ............................................................................................................................................................
(nazwa właściwego urzędu skarbowego)

i zaksięgowanie jej na poczet podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czynnością ...................................................................................................................................... dokonaną w dniu .........................................


Konto właściwego Urzędu Skarbowego ..........................................................................................  (nazwa i numer konta właściwego urzędu skarbowego).

 

                                                                                                                      Z poważaniem

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów