0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenie zakupu przez wydruk PayU a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy dokonując zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody źródłowe w takie jak potwierdzenie zakupu przez wydruk PayU?

 

Agata, Wolin

 

Nie ma przeszkód, aby dokonać udokumentowania zakupu poprzez wydruk PayU.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty wymienione jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wydatek powinien być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku prowadzenia przez podatnika podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sposób prowadzenia księgi oraz dokumentowanie znajdujących się w niej zapisów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Księga przychodów i rozchodów jest to ewidencja podatkowa, którą są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy dla tego rodzaju przychodów wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych albo w formie podatku liniowego.

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, odpowiadające warunkom określonym w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach Ordynacji podatkowej i regulujących podatek od towarów i usług. Dowodami księgowymi są też inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty,

  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

W mojej opinii wydruk z PayU będzie spełniał powyżej wskazane wymogi, tym samym stwierdzić należy, iż nie ma przeszkód, aby zaliczyć do kosztów wydatek udokumentowany w sposób wskazany w pytaniu. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-415/15-2/AG, gdzie możemy przeczytać:

(…) jeżeli poniesienie wydatków na zakup towarów handlowych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetowego serwisu udokumentowane zostanie dokumentem potwierdzenia przelewu, potwierdzeniem zapłaty za przesyłkę pobraniową lub wydrukiem potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU oraz Regulaminem, a Wnioskodawczyni posiada ponadto wydruki z systemu sprzedaży serwisu, oznaczone indywidualnym numerem aukcji, zawierające dokładne dane stron umowy sprzedaży, dokładne określenie przedmiotu sprzedaży, a także dokładne określenie kwoty do zapłaty za towar wraz z kwotą kosztów przesyłki oraz sporządzi na podstawie tych dokumentów rachunek, którego treść odzwierciedlać będzie szczegóły dokonanej transakcji, a dokumenty te będą rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, której dotyczą, kompletne, to na podstawie ww. rachunku uprawniona jest do ujęcia przedmiotowych kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ww. rachunek wraz z załączonymi do niego dokumentami stanowić będzie dowód księgowy poniesienia wydatku, stosownie do § 12 ust. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwłaszcza w sytuacji, gdy fakt dokonania transakcji nie będzie budził wątpliwości (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów