0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicy w naszej firmie mogą korzystać z samochodów służbowych do celów prywatnych. Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych odbywa się bezpłatnie i za częściową odpłatnością, jakie wywołuje to skutki podatkowe?

Robert, Bytów

 

Przepisy ustawy o PIT określają zryczałtowany przychód pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeśli odpłatność ponoszona przez pracownika jest niższa niż kwoty określone w przepisach, to pracodawca będzie musiał doliczyć do przychodów pracownika różnicę pomiędzy ryczałtem a rzeczywiście pobieraną od niego odpłatnością.

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

Udostępnienie pracownikowi samochodu zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, podlega opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przychód w tej wysokości należy ustalić wtedy, gdy pracownik przez cały miesiąc wykorzystuje samochód do celów prywatnych i nie zwraca pracodawcy żadnych kwot z tego tytułu. Natomiast gdy pracownik nieodpłatnie wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 tej kwoty.

Przykład 1.

Pracodawca umożliwia pracownikowi nieodpłatne wykorzystywanie do celów prywatnych samochodu służbowego o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Od 1 stycznia 2015 r. pracownik co miesiąc uzyskuje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń w kwocie 400 zł.

Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych jest tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 miesięcznego ryczałtu w kwocie 400 zł (art. 12 ust. 2b updof). Ta dzienna kwota za wykorzystywanie firmowego auta do celów prywatnych wynosi 13,33 zł (1/30 x 400 zł).

Jeśli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica między wartością ustaloną według prezentowanych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Oznacza to, że jeżeli pracownik zapłaci za używanie samochodu służbowego kwotę niższą niż określone limity, to różnica będzie jego przychodem. Gdy natomiast pracownik zapłaci kwotę równą lub wyższą od powyższych limitów, wówczas nie powstanie u niego przychód.

Przykład 2.

Pracodawca udostępnił pracownikowi do celów prywatnych samochód służbowy o pojemności silnika poniżej 1600 cm3. Z tego powodu z wynagrodzenia pracownika należnego potrącono kwotę 200 zł. W takim przypadku u pracownika za korzystanie z firmowego auta do celów prywatnych powstał przychód ze świadczeń częściowo odpłatnych w kwocie 50 zł (250 zł – 200 zł).

Udostępnienie pracownikowi samochodu a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają co do zasady czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Tym samym należy uznać, że usługa udostępniania samochodów pracownikom  za odpłatnością będzie opodatkowana VAT.

Potwierdził to również Minister Finansów, który w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2013 r., sygn. PT8/033/237/742/WCX/13/RD-115890, zmieniającej interpretację Dyrektora IS w Warszawie, stwierdził, że: (...) odpłatne udostępnianie pracownikom do celów prywatnych przedmiotowych samochodów osobowych, na podstawie przywołanego wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT (…).

Ponadto na gruncie podatku VAT za czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług uznaje się dwa rodzaje świadczeń:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Uznanie umowy użyczenia lokalu za podlegającą opodatkowaniu VAT uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków:

  • braku związku tej usługi nieodpłatnej (użyczenia) z przedmiotem działalności gospodarczej firmy;

  • istnienia prawa do odliczenia VAT (chociażby w części) z tytułu nabycia towaru związanego z użyczeniem.

Tym samym jeżeli przy nabyciu samochodu odliczono VAT, jego nieodpłatne udostępnianie pracownikom będzie podlegać VAT.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 16 czerwca 2014 r., sygn. IPPP1/443-358/14-2/EK, gdzie możemy przeczytać: (…) nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów osobowych do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie), użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, w przypadku gdy Wnioskodawcy przysługuje ograniczone prawo do odliczenia w zw. z nabyciem samochodów osobowych – nie podlega opodatkowaniu stosownie do art. 8 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 5 ustawy oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów