0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik dokumentujący niezdolność do pracy z opóźnieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokument stwierdzający czasową niezdolność do pracy

Dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, bądź pobytu w szpitalu to zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Wystawiane jest ono przez lekarza upoważnionego przez ZUS do orzekania o czasowej niezdolności do pracy, na formularzu ZUS ZLA.

Termin dostarczenia zaświadczenia pracodawcy

Aby otrzymać należne świadczenie tzn. zasiłek chorobowy, pracownik zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy zaświadczenie nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Wtedy pracownikowi przysługuje całość należnego świadczenia. Co stanie się, jeśli pracownik nie dostarczy takiego zaświadczenia w określonym terminie?

Polecamy

Sprawdź, kiedy należy wyrejestrować osoby, których ubezpieczenie zdrowotne wygasło.

W przypadku, gdy pracownik nie dopełni swojego obowiązku i nie doniesie zaświadczenia pracodawcy na czas, spowoduje to obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pracodawcy. Wyjątkiem jest wystąpienie opóźnienia z przyczyn niezależnych od pracownika. Obniżenie, o którym mowa, nie obejmuje wynagrodzenia chorobowego, a jedynie zasiłek.

A co kiedy pracownik nie może dostarczyć zaświadczenia w terminie?

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik nie może dostarczyć ww. zaświadczenia i powiadomi o tym pracodawcę. Dzieje się tak np. gdy pracownik przebywa w szpitalu i zadzwoni do swojego przełożonego z informacją o zaistniałej sytuacji. Wtedy, po doniesieniu zaświadczenia, nie ponosi on żadnych konsekwencji z tego tytułu. Pracodawca, w miesiącu pobytu pracownika w szpitalu, powinien złożyć za ten miesiąc raport ZUS RSA z kodem 151 (przerwa w opłacaniu składek, okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku). W związku z tym, iż pracodawca w tym czasie nie posiada zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, nie może wypłacić wynagrodzenia chorobowego.

W chwili, gdy pracownik doniesie zaświadczenie (np. w następnym miesiącu), pracodawca ma prawo wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe za wcześniejszy okres zwolnienia chorobowego Tak więc wraz z wynagrodzeniem chorobowym za obecny okres, pracodawca wypłaca pracownikowi należne wynagrodzenie za wcześniejszy czas oraz, jeśli zwolnienie trwa dłużej niż 33 dni, pracownik otrzyma zasiłek chorobowy. Pracodawca powinien wykazać te świadczenia  w dwóch blokach raportu ZUS RSA -  z kodem tytułu ubezpieczenia 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy) oraz kodem 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - przysługujące od 34 dnia choroby). Ponadto w raporcie ZUS RCA pracodawca powinien rozliczyć składkę zdrowotną od wypłaconego w miesiącu późniejszym wynagrodzenia chorobowego.

Kiedy pracownik nabiera prawo do zasiłku chorobowego

Warto wiedzieć, kiedy dokładnie pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie powyżej 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Za okres pobytu w szpitalu przysługuje zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Osobom, które ukończyły 50 rok życia, zasiłek przysługuje po 14 dniach niezdolności do pracy, a w przypadku pobytu w szpitalu pozostaje w wysokości 80% podstawy, nie spada do 70%. Ponadto, zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w okresie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby.

Polecamy

Dowiedz się wszystkiego o kontaktach z ZUS.

Zaświadczenia lekarskie orzekające o niezdolności do pracy trwającej przez okres pierwszych 33 dni (14 dni w przypadku osób po 50 r.ż.) w roku kalendarzowym pozostają u pracodawcy.

Zasiłek wypłaca się w wysokości 100 %  wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

  • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
  • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów