0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przegląd kasy fiskalnej w okresie zawieszenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą. Z uwagi na obroty wykorzystuje w niej kasę fiskalną. Po sezonie działalność zawieszam. Czy zawieszenie spowoduje obowiązek zwrotu ulgi? W okresie zawieszenia przypadł termin dokonania przeglądu kasy. Czy przegląd kasy fiskalnej w okresie zawieszenia jest konieczny, czy też mogę go zrobić po jej odwieszeniu?

Tomasz, Kołobrzeg

 

Przegląd kasy fiskalnej powinien Pan zrobić w okresie zawieszenia. Sam fakt zawieszenia działalności nie rodzi konieczności zwrotu ulgi.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firm oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonej lub zwróconej ulgi w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną używania kas lub nie dokonują w obowiązującym terminie ich zgłoszenia do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

W celu dokonania przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnicy muszą zgłosić kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas. Za podmiot prowadzący serwis główny uważa się:

  • producenta krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis,

  • podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,

  • podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy.

Z kolei podmiotem prowadzącym serwis kas jest przedsiębiorca prowadzący działalność serwisu kas i posiadający autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

Podmiot dokonujący sprzedaży kasy jej użytkownikowi jest obowiązany przekazać aktualny wykaz uprawnionych podmiotów, które prowadzą serwis, wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu kasy (art. 111 ust. 6h ustawy o VAT).

Sam fakt zawieszenia nie powoduje konieczności zwrotu ulgi, co wielokrotnie potwierdzały organy podatkowe. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie ITPP1/443-135/13/TS z 25 kwietnia 2013 r., w którym czytamy:

(…) Zawieszenie przez Panią działalności gospodarczej oraz fakt, iż doszło do zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, nie wywoła skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy, pod warunkiem wznowienia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia. O ile jednak po okresie zawieszenia działalności handlowej zaprzestanie Pani jej wykonywania nie będzie Pani wykonywała czynności podlegających ewidencjonowaniu przy pomocy kasy rejestrującej a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy 3 lat powstanie obowiązek zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Reasumując, zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania działalności przez Panią, a tym samym nie skutkuje utratą prawa do ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Jeśli jednak konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie (a więc zawieszona działalność nie zostanie podjęta), prawo do ulgi zostanie utracone (…).

Jednak przepisy wykonawcze ani ustawy o VAT nie przewidują „odroczenia” terminu przeglądu na okres zawieszenia. Dlatego też należy uznać, że powinien Pan dokonać przeglądu kasy w okresie zawieszenia, inaczej będzie Pan zobowiązany do zwrotu ulgi.

Przedsiębiorcy mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej która została wpisana do CEIDG na okres minimum 30 dni. Przepisy nie określają maksymalnego okresu na który działalność może zostać zawieszona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów