0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezygnacja z karty w trakcie roku podatkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik korzystający z formy opodatkowania działalności gospodarczej jaką jest karta podatkowa nie ma możliwości rezygnacji z tej formy w trakcie roku podatkowego i wyboru innej formy opodatkowania poza ściśle określonymi przypadkami.

Zmiana formy opodatkowania

Podatnik może zrezygnować z opłacania karty podatkowej do 20 stycznia danego roku podatkowego składając stosowny wniosek w urzędzie skarbowym i jeżeli kontynuuje działalności gospodarczą powinien dokonać wyboru innej formy opodatkowania. Jeśli podatnik rezygnując z karty, a nadal prowadząc działalność nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, to będzie on podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Rezygnacja z karty w trakcie roku podatkowego

Rezygnacja z karty podatkowej jest również możliwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego, bądź zmiany jego wysokości. Wysokość podatku ustalana jest corocznie, w związku z czym może się zmieniać na korzyść bądź niekorzyść podatnika. W związku z czym w momencie otrzymania decyzji o wysokości podatku dochodowego w kolejnym roku prowadzenia działalności, podatnik ma prawo zrezygnować z karty w określonym terminie. W przypadku rezygnacji podatnik powinien od następnego miesiąca po zrzeczeniu się opłacania podatku w formie karty, opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, bądź rozliczać się na zasadach ogólnych, prowadząc przy tym odpowiednią dokumentację.

Jeśli podatnik nie zrzeknie się zastosowania karty podatkowej jako formy opodatkowania w wyznaczonym terminie, zmiany tej formy może dokonać dopiero w następnym roku podatkowym, składając wcześniej wspomniany wniosek.

Rezygnacja z karty podatkowej możliwa jest w trakcie roku podatkowego również w przypadku likwidacji działalności, o czym należy poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego, oraz w przypadku gdy podatnik utracił prawo do opodatkowania w formie karty i również zgłosił ten fakt naczelnikowi urzędu.

Jeśli jednak podatnik nie zgłosi do dnia 20 stycznia roku podatkowego likwidacji działalności gospodarczej, bądź też nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uznaje się iż nadal prowadzi działalność opodatkowaną w tej samej formie i nie ma możliwości jej zmiany w trakcie roku podatkowego, poza opisanymi powyżej sytuacjami.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów