Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2022

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy, którzy osiągają ograniczone przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od dochodu.

Składka ZUS w 2022 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2022 r. wynosi 5922 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3553,20 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2022 r.

emerytalne

19,52

693,58 zł

rentowe

8,00

284,26 zł

chorobowe

2,45

87,05 zł

wypadkowa

1,67

 59,34 zł

RAZEM

31,64

1211,28 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.

Rewolucyjne zmiany od 2022 roku dotyczą sposobu naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą. Gdy wejdzie w życie Nowy Polski Ład składka zdrowotna będzie zależna w głównej mierze od wybranej formy opodatkowania. Więc jej wysokość każdy przedsiębiorca będzie ustalała indywidualnie. Więcej na temat zasad ustalania wyskokości składki zdrowotnej można przeczytać w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.
 

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2022 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2022 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła  87,05 zł.