Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2021

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy, którzy osiągają ograniczone przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od dochodu.

Składka ZUS w 2021 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2021 r. wynosi 5259 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3155,40 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2021 r.

emerytalne

19,52

615,93 zł

rentowe

8,00

252,43 zł

chorobowe

2,45

  77,31 zł

wypadkowa

1,67

  52,70 zł

RAZEM

31,64

1075,68 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r.

Podstawą składki zdrowotnej jest ogłoszona przez Prezesa GUS kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 
Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020 wynosiła 362,34 zł (75% x 5368,01 zł = 4026,01 zł x 9%).
 
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku będzie znana dopiero pod koniec stycznia tego też roku.

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2021 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2021 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 77,31 zł zł.

Składki ZUS przedsiębiorcy, który nie korzysta z żadnej z ulg będzie wynosić 1075,68 zł za ubezpieczenia społeczne. Sumaryczną kwotę za składki ZUS w 2021 roku poznamy po opublikowaniu informacji o kwocie ubezpieczenia zdrowotnego.