0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych – najnowsze zmiany w prawie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obszerna nowelizacja do ustaw tworzących system ubezpieczeń społecznych przewiduje szereg istotnych zmian oraz nowych rozwiązań w obowiązujących dotychczas przepisach. Jedną z takich modyfikacji legislacyjnych jest wprowadzenie przepisów dotyczących prawa do świadczeń chorobowych w przypadku posiadania przez ubezpieczonego zadłużenia w określonej kwocie. W ramach zmian dodano również przepis określający termin przedawnienia się prawa do należności z ubezpieczenia chorobowego. Czy świadczenia chorobowe przysługuje jeśli płatnik jest zadłużony? Wyjaśniamy!

Ustawa zasiłkowa – podstawy prawne zmian oraz termin wejścia w życie

Przepisy nowelizujące stanowią treść Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą z 24 czerwca 2021 roku. Przywołany akt prawny wchodzi w życie w różnych terminach, jednak w zakresie tematyki będącej przedmiotem tego artykułu omawiane poniżej przepisy uzyskają moc obowiązującą z 1 stycznia 2022 roku.

Kwestie przysługiwania prawa do świadczeń chorobowych w przypadku zaległości składkowych oraz przedawnienia się tego prawa reguluje art. 2a wprowadzony do Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą zasiłkową.

Podstawą zmian, jakich dokonano w ustawie zasiłkowej, jest art. 4 ustawy z 24 czerwca 2021 roku. Prawo do świadczeń chorobowych w przypadku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w określonej wysokości. Z brzmienia nowego przepisu ustawy zasiłkowej (art. 2a ust. 1) wynika, że wskazane w tym unormowaniu świadczenia chorobowe nie przysługują wymienionym w tym przepisie osobom, jeżeli w dniu powstania prawa do świadczenia powstało zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do dnia spłaty całości zadłużenia.

Przytoczony zapis art. 2a ust. 1 ustawy zasiłkowej dotyczy:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących;
  • osób współpracujących z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, czyli osób korzystających z określonych udogodnień w zakresie ubezpieczeń społecznych (ulga na start);
  • duchownych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. 

Z kolei świadczeniami chorobowymi objętymi regulacją art. 2a ustawy zasiłkowej są następujące należności:

  •  zasiłek chorobowy;
  •  świadczenie rehabilitacyjne;
  •  zasiłek macierzyński;
  •  zasiłek opiekuńczy.

Najpóźniejszy termin wypłaty zasiłku w przypadku spłaty zadłużenia

Za pośrednictwem ustawy z 24 czerwca 2021 roku wprowadzono do ustawy zasiłkowej przepis określający najpóźniejszy termin wypłaty zasiłku, który nie przysługiwał z powodu wystąpienia zadłużenia w kwocie przekraczającej 1% minimalnej płacy. Odpowiednie unormowania w tym zakresie zostały ujęte w art. 64 ust. 3 ustawy zasiłkowej. 

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, osobom współpracującym z osobami fizycznymi korzystającymi z ulgi na start oraz duchownymi będącymi płatnikami składek na własne ubezpieczenia – wypłaca się zasiłek w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku, nie później niż w terminie 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia. 

Przedawnienie prawa do świadczeń chorobowych w razie nieuregulowania zadłużenia 

Ustawa z 24 czerwca 2021 roku wprowadziła także przepis określający termin przedawnienia prawa do świadczeń chorobowych w przypadku braku uregulowania zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ustalonym okresie. Zasady przedawnienia prawa do wspomnianych świadczeń uregulowano w art. 2a ust. 2 ustawy zasiłkowej. 

Prawo do zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz do świadczenia rehabilitacyjnego przedawnia się, jeżeli zadłużenie w kwocie przekraczającej 1% minimalnego wynagrodzenia nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczeń.

Świadczenia chorobowe przy zaległościach składkowych – najnowsze zmiany w prawie – podsumowanie

1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy zasiłkowej dotyczące wstrzymania świadczeń chorobowych w przypadku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w określonej kwocie. Oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nie przysługuje w razie wystąpienia zadłużenia składkowego w kwocie przekraczającej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ramach nowelizacji ustawy zasiłkowej określono ponadto najpóźniejszy termin wypłaty zasiłku w przypadku spłaty całości zadłużenia. Z nowo wprowadzonych postanowień wynika ponadto, iż prawo do omawianych świadczeń ulega przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów