0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin rozliczania transakcji WNT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Definicja WNT

Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) zostało wyjaśnione w art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik powinien wiedzieć, że pod tą definicją kryje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Obowiązek podatkowy przy WNT

Zgodnie z art. 20 ust 5 obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika VAT, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Odliczenie VAT od WNT

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że zgodnie z art. 86 ust.2 pkt 4 lit. c znowelizowanej ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Od transakcji WNT mających miejsce od 1 stycznia 2014 roku podatnik będzie zobligowany do wykazania podatku VAT naliczonego w tym samym okresie, co VAT należnego, pod warunkiem, że otrzyma fakturę w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca dokona jednocześnie naliczenia oraz odliczenia podatku VAT (najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie), ale w terminie 3 kolejnych miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy) nie otrzyma faktury potwierdzającej WNT, będzie zobowiązany do pomniejszenia wykazanego wówczas podatku VAT naliczonego. “Korekty” należy dokonać na bieżąco, czyli w miesiącu, w którym upływa ustawowy termin.

Jednak jeżeli podatnik otrzyma fakturę po upływie wyżej wspomnianego okresu 3 miesięcy, będzie mógł ponownie rozliczyć podatek naliczony w deklaracji VAT.

Przykład 1.

Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 stycznia 2014 roku. Nabywca otrzymał fakturę 3 lutego. Jak rozliczyć transakcję?

WNT należy rozliczyć w dacie wystawienia faktury. Podatnik wykazuje zarówno podatek VAT naliczony, jak i podatek VAT należny.

Przykład 2.

Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 stycznia 2014 roku. Nabywca  nie otrzymał faktury. Jak rozliczyć transakcję?

WNT należy rozliczyć do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie. W rozliczeniu podatnik może wykazać zarówno podatek VAT należny, jak i podatek VAT naliczony.

Jednak w sytuacji, gdy podatnik nie otrzyma faktury w kolejnych 3 miesiącach (licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy), wówczas będzie zobligowany do skorygowania odliczonego uprzednio podatku VAT za okres, w którym upływa termin 3 m-cy.

Gdy przedsiębiorca otrzyma fakturę w kolejnych 3 miesiącach następujących po dostawie towarów, nie musi dokonywać jakiejkolwiek korekty.

Wnioski

Nowe przepisy wymuszają na podatnikach zwiększenie monitoringu w zakresie dat i zdarzeń następujących przy rozliczaniu transakcji WNT. Przedsiębiorcy są bowiem zobligowani do kontrolowania trzech zasadniczych kwestii:

  • daty dostawy,

  • daty wystawienia faktury,

  • daty otrzymania faktury.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał pamiętać o odpowiednim korygowaniu tego typu transakcji w przypadku, gdy w określonym ustawowo terminie nie otrzyma zapłaty.

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mogą zdecydować się na elektroniczne przesyłanie faktur, co pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na jej otrzymanie, a tym samym zmniejszy ilość sytuacji, w których może nastąpić konieczność dokonywania korekty VAT naliczonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów