0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga IP Box – kto może z niej skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga IP Box jest tak naprawdę stawką preferencyjną podatku PIT, do której uprawnieni są twórcy osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 r., w związku z czym można z niej skorzystać, składając deklarację roczną w 2020 r. Kto jest uprawniony do ulgi IP Box? Jaka stawka obowiązuje tych, którzy mogą z niej skorzystać?

Ulga IP Box – dla kogo?

Podstawą do ustalenia preferencyjnej stawki podatku IP Box jest dochód wynikający z nabycia praw intelektualnych. Skorzystać z niej mogą podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy w jej ramach:

 • wytworzyli kwalifikowane IP (czyli prawo własności intelektualnej),
 • w związku z dochodami z kwalifikowanych IP prowadzą osobną ewidencję zdarzeń gospodarczych, która obejmuje te operacje finansowe,
 • ponoszą w związku z kwalifikowanym IP koszty (w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem).

Dochód z kwalifikowanego IP musi być również opodatkowany w Polsce.

Podmiotami, które mogą być objęte taką ulgą, są płatnicy PIT oraz CIT, a więc:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej – wyjątkiem są przedsiębiorstwa w spadku i spółki niemające osobowości prawnej (również z wyjątkami),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki niemające osobowości prawnej, których siedziba lub zarząd znajduje się w innym państwie (o ile prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

Kwalifikowane IP – jakie przychody podlegają stawce preferencyjnej?

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 2 ustawy o CIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przychód, który wynika z wyżej wymienionych praw, podlega uldze IP Box. Jednak w przypadku wygaśnięcia prawa patentowego ta preferencja podatkowa nie będzie już dłużej obowiązywać. Po upływie prawa ochronnego taki dochód będzie podlegał opodatkowaniu według danej formy opodatkowania bez zastosowania ulgi.

Wysokość podatku z ulgą IP Box

Preferencyjna stawka wynosi 5%. Należy ją pomnożyć razy podstawę opodatkowania.

Aby obliczyć podstawę opodatkowania, trzeba pomnożyć dochód roczny wynikający z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej razy wskaźnik z kosztów działalności (nexus). Dochodem jest z kolei nadwyżka przychodów nad kosztami, czyli wydatkami bezpośrednio związanymi z kwalifikowanym IP.[alert-infoUlgę po raz pierwszy można zastosować podczas składania deklaracji rocznej za rok 2019. Oznacza to, że w trakcie roku podatnik powinien opłacać podatek według zasad ogólnych, a ulgę zadeklarować w ramach PIT-36, PIT-36l lub CIT-8 i w wykazaniu preferencji w załączniku PIT/IP.[/alert-info]Nie ma potrzeby zgłaszania chęci skorzystania z preferencyjnej stawki 5%. Zaleca się jednak, by wcześniej oprzeć się na indywidualnej interpretacji podatkowej. Ulga IP Box przysługuje w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów