0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS - nowy obowiązek dla przedsiębiorców!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. W jej ramach wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, chyba że umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracownikiem. Do tej pory płatnicy nie mieli obowiązku zgłaszania umowy o dzieło do ZUS. Ta sytuacja jednak ulegnie zmianie! Czy zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS będzie obowiązkiem przedsiębiorcy? Wyjaśniamy w artykule!

Tarcza wprowadziła nowy obowiązek!  

Zapisy Tarczy Antykryzysowej, a konkretniej art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły znaczące zmiany w kwestii umów o dzieło. Jak można przeczytać w ww. artykule, płatnik składek lub osoba fizyczna-zleceniodawca będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik lub zleceniodawca nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba zatrudniana nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Bez wątpienia ten obowiązek ten ułatwi kontrolowanie zawierania umów o dzieło przez ZUS.

Umowa o dzieło będzie oskładkowana? 

Choć wprowadzenie obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie jest jednoznaczne z ich oskładkowaniem, to w przyszłości możemy się spodziewać i takiego kroku. Na ten moment z pewnością wszyscy płatnicy zawierający umowę o dzieło powinni przed jej zawarciem dokonać analizy, czy na pewno kwalifikuje się ona jako umowa rezultatu. W kwestii samego procesu ewidencjonowania umów o dzieło brak jest na ten moment nowych deklaracji oraz kodów zgłoszeń. Warto podkreślić, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 r., a więc być może zmiany dotyczące tych deklaracji pojawią się za jakiś czas. 

Zgłoszenie umowy o dzieło – podsumowanie

Tarcza wprowadziła nowy obowiązek rejestracyjny umów o dzieło, który będzie obowiązywał płatników od stycznia 2021 r. Nie są na razie znane szczegóły formalne takiego zgłoszenia. Płatnicy na pewno powinni dokonać przeglądu zawartych umów o dzieło, a także analizy tego, czy są one poprawnie zakwalifikowanie jako umowy rezultatu. Bez wątpienia od przyszłego roku ZUS będzie miał bowiem łatwość w przeprowadzaniu kontroli ich poprawności.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów