0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak NIP nabywcy na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Odstępstwo od tej zasady wskazane zostało w przepisie § 7 rozporządzenia w sprawie faktur, w myśl którego faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych nabywcy, określonych w § 5 ust. 1 pkt 2. Oznacza to, że tylko w przypadku gdy nabywcą towaru czy usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, faktura wystawiona na rzecz takiej osoby może nie zawierać NIP tego nabywcy.

Ponadto stosownie do § 7 ust.2 pkt 3 ww. rozporządzenia NIP nabywcy może nie być umieszczany na fakturach dokumentujących dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług powszechnych wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Brak w fakturze numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (jeśli faktura nie dokumentuje dostawy mediów) może zostać zakwestionowana przez organy podatkowe i faktura taka może być uznana za wadliwą.

Nabywca towaru czy usługi, który otrzymał fakturę lub też fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji dotyczącej nabywcy lub sprzedawcy lub związanej z oznaczeniem towaru lub usług, za wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 5 ust. 1 pkt 6-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Prawo to wynika z przepisu § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur.

Jeśli nabywca nie chce skorygować błędu w fakturze za pomocą noty korygującej, powinien zwrócić się do wystawcy faktury z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Fakturę korygującą wystawia się nie tylko w przypadku podwyższenia ceny czy też stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku, ale również w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Jeśli więc faktura nie zawiera numeru NIP nabywcy, sprzedawca może ten błąd skorygować, wystawiając fakturę korygującą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów