Faktura końcowa

 • 4.44/5 (9)
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura końcowa jest dokumentem kończącym daną transakcję. Wystawia się ją w sytuacji, kiedy na poczet sprzedaży czy też wykonania usługi pobierane były zaliczki, a tym samym wystawione zostały faktury zaliczkowe.

Faktura końcowa jest związana z ostatnią płatnością za dany towar/usługę - wskazuje kwotę pozostałą do zapłaty oraz kwoty już uregulowane na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych. Jeśli faktury zaliczkowe opiewają na całkowitą wartość zamówienia, to nie ma już konieczności wystawiania faktury końcowej. Fakturę końcową wystawia się zatem w przypadku, gdy pozostała jeszcze do rozliczenia jakaś część ceny za towar czy usługę, nieuwzględniona w wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych.

Jakie elementy powinna zawierać faktura końcowa?

Faktura końcowa powinna zatem zawierać wszystkie elementy przewidziane dla standardowej faktury:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, który jednoznacznie ją identyfikuje,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy i numery NIP,
 • datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) sprzedawanego towaru/wykonywanej usługi,
 • miarę i ilość sprzedanych towarów/zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru/usługi,
 • wartość netto towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości netto towarów/usług objętych fakturą, z podziałem na stawki podatku i sprzedaż zwolnioną
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Ponadto na fakturze końcowej powinno znaleźć się wyszczególnienie wszystkich wystawionych w związku z tą transakcją faktur zaliczkowych.

Sposób rozliczania faktur końcowych

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów nie zalicza się pobranych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów i wykonania usług. Oznacza to, że pobrane zaliczki i wystawione na tę okoliczność faktury zaliczkowe (o ile nie opiewają na 100% wartości całego zamówienia) nie stanowią przychodu po stronie sprzedawcy, ani kosztu po stronie nabywcy i nie są ujmowane w KPiR. Są jednak ewidencjonowane w rejestrach VAT, gdyż otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług, natomiast stronie wpłacającej daje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Faktura końcowa, jest więc dokumentem pozwalającym na rozliczenie transakcji pod względem podatku dochodowego, zatem należy ją ujmować w KPiR w pełnej wysokości. Jeśli jednak faktura ta został wystawiona jedynie dla celów porządkowych - podsumowania transakcji i uporządkowania dokumentacji, a wcześniej wystawione faktury zaliczkowe rozliczały całą wartość transakcji i zostały ujęte w KPiR, to faktury końcowej w takim wypadku nie ujmuje się już w książce przychodów i rozchodów.

W kwestii rozliczenia VAT, jak wspomniano wcześniej faktura zaliczkowa zobowiązuje sprzedawcę do rozliczenia tego podatku, natomiast nabywcy daje prawo do jego odliczenia. Podobnie w przypadku faktury końcowej. Obowiązek/prawo rozliczenia z tytułu podatku VAT w części nierozliczonej fakturami zaliczkowymi, podlega rozliczeniu na podstawie faktury końcowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów