0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla fizjoterapeuty - kiedy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele wątpliwości budzi obowiązek posiadania kasy fiskalnej w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Czy kasa fiskalna dla fizjoterapeuty jest obowiązkowa? Wyjaśniamy poniżej!

Usługi fizjoterapii - czym są?

W celu ustalenia czy kasa fiskalna dla fizjoterapeuty jest obowiązkowa, należy najpierw zdefiniować ten zawód. Usługi fizjoterapii nie zostały określone w przepisach, jednak kwalifikowane są jako zawód medyczny wykonywany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę (potwierdzony dyplomem) bądź osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Powyższe stwierdzenie potwierdza również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2014 roku o sygn. ITPP1/443-743b/14/AP, w której czytamy, że: (...) Zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, np. zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera, diagnosty laboratoryjnego. Poza wymienionymi istnieje jeszcze spora grupa innych zawodów medycznych, dla których jednak nie zostały określone zasady wykonywania w odrębnych przepisach. Należy zatem przyjąć, że pojęcie „osoba wykonująca zawód medyczny” obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania. Pojęcie „wykonywanie zawodu medycznego” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. Przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zawód fizjoterapeuty nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych. Został on jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisach związanych z ochroną zdrowia, a ponadto kształcenie tego rodzaju specjalistów podjęły uczelnie wyższe, w których funkcjonują wydziały i kierunki fizjoterapii w formie 5-letnich studiów magisterskich i 3-letnich studiów licencjackich (...).

Dodatkowo warto wspomnieć, że fizjoterapia została wymieniona w wykazie podstawowych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty (specjalista w dziedzinie fizjoterapii).

Kasa fiskalna dla fizjoterapeuty a limit obrotu do 20 tys.

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli obrotu powyżej 20 tys. zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Powyższe zdanie znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a dokładniej w § 3 pkt 1. i odnosi się także do ustalenia czy kasa fiskalna dla fizjoterapeuty jest obowiązkowa.

Natomiast jeśli sprzedaż rozpoczęła się w trakcie roku podatkowego, limit ten obliczany jest w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Kasa fiskalna dla fizjoterapeuty nie jest obowiązkowa, jeśli limit obrotu nie został przekroczony.
Przykład 1.

Pani Anna jest fizjoterapeutką. Chce założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi indywidualnym klientom. Czy zobowiązana jest do posiadania kasy rejestrującej już od pierwszej transakcji?

Nie, pani Anna dopiero po przekroczeniu limitu obrotu do 20 tys. (lub wartości proporcjonalnej w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług w trakcie roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będzie zobowiązana do zakupu kasy fiskalnej.

Przykład 2.

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą i świadczy usługi fizjoterapii na rzecz indywidualnych klientów. Należy również wspomnieć, że nie posiada on kasy fiskalnej. W czerwcu 2017 roku przekroczył limit obrotu. Od kiedy zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej?

W przypadku gdy limit obrotu powyżej 20 tys. na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych został przekroczony, wówczas kasa fiskalna dla fizjoterapeuty jest obowiązkowa, a na jej instalacje podatnik ma dwa miesiące od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie, czyli w tym przypadku do 1 września 2017 roku.

Limit obrotu uprawniający przedsiębiorcę do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej należy liczyć tylko w obrębie danego roku, a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez cały okres jej trwania.

Do limitu wlicza się wyłącznie sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych.
Wobec powyższego jeżeli limit obrotu w danym roku zostanie przekroczony, wówczas kasa fiskalna dla fizjoterapeuty będzie obowiązkowa. 

Czym jest obrót?

Zgodnie z art. 29a pkt. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W sytuacji gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, podczas ustalania obrotu do korzystania z kasy fiskalnej bierze on pod uwagę kwotę netto ze sprzedaży. Z kolei podatnik zwolniony z VAT uwzględnia całą należność.

Jeżeli usługi fizjoterapii świadczą fizjoterapeuci ze stosownymi uprawnieniami i kwalifikacjami, wówczas są one zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.
Podsumowując, zgodnie z najnowszymi przepisami kasa fiskalna dla fizjoterapeuty, który dokonuje świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie jest obowiązkowa od momentu wykonywania pierwszej usługi. Mogą bowiem skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie 20 000 zł limitu obrotu. Po przekroczeniu limitu kasa fiskalna dla fizjoterapeuty będzie obowiązkowa, na jej zainstalowanie fizjoterapeuta będzie miał dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym limit obrotu został przekroczony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów