0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieodpłatne przekazanie próbek towaru a WDT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moja firma planuje „wejść” na rynek niemiecki. W tym celu rozsyłam potencjalnym kontrahentów próbki materiałów i wyrobów, które produkujemy. Czy nieodpłatne przekazanie próbek towaru własnej produkcji powinno zostać wykazane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru?

 

Konrad, Dźwirzyno

 

Nieodpłatne przekazanie próbek towaru nie będzie podlegało opodatkowaniu. W takiej sytuacji nie należy rozpoznawać WDT.

Czynność nieodpłatnego przekazania materiałów i wyrobów stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki krajowej obowiązującej przy sprzedaży tych towarów.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników,

  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się m.in.  do przekazywanych próbek.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, lecz także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż w opisywanym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki do uznania czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie nr IPPP1/443-919/08-2/AP z sierpnia 2008 r., w którym czytamy:

(…) Analizując wyżej powołane przepisy w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki do uznania czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

A zatem, czynność nieodpłatnego przekazania materiałów i wyrobów stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki krajowej obowiązującej przy sprzedaży tych towarów (…).

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r., sygn. IPPP3/4512-602/15-2/SM, gdzie możemy przeczytać:

(…) w sytuacji opisanej we wniosku przemieszczane są towary, uznane za próbki w myśl art. 7 ust. 7 ustawy. W tym przypadku nie można zatem mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy, ponieważ Spółka będzie przemieszczać towary, które nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy.

Zatem stanowisko w zakresie nieuznania przemieszczenia towarów klasyfikowanych jako próbki za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest prawidłowe. (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów