Poradnik Przedsiębiorcy

Potrącenia komornicze z zasiłków w 2017r.

W sytuacji kiedy pracownik pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński bądź pobiera świadczenie rehabilitacyjne, nie ucieknie przed potrąceniami administracyjnych organów egzekucyjnych czy organów komorniczych. Pracodawcy zobowiązani są uwzględniać potrącenia komornicze. Czyniąc to, mają obowiązek przestrzegać ściśle określonych reguł. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS regulują zasadę dokonywania potrąceń z zasiłków.

Najważniejsze zasady to przestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej wysokości potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto (czyli przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz kwota wolna od potrąceń, która uzależniona jest od poziomu najniższej emerytury w danym roku kalendarzowym.

Wysokość potrąceń

Maksymalnie płatnik składek może potrącić:

 • 60% kwoty zasiłku brutto przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, lub

 • 25% zasiłku brutto przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (realizowanych np. na rzecz komornika).

Jednakże potrącenia komornicze z zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych nie mogą przekraczać:

 • 50% należnego świadczenia brutto przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego alimentów;

 • 75% świadczenia brutto - od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. jest to kwota 50% - przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych wraz kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

 • 20% świadczenia brutto przy egzekwowaniu należności związanych z odpłatnością: za pobyt w domach pomocy społecznej, za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz kwot nienależnie pobranych świadczeń (np. pobranych emerytur, rent, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;

 • 60% świadczenia brutto przy egzekucji innych należności (realizowanych np. na rzecz komornika).

Zbieg potrąceń

W razie zbiegu potrąceń egzekucja nie może przekraczać:

 • 60% świadczenia brutto - jeśli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne,

 • 50% kwoty zasiłku - gdy potrąceniu podlegają m.in. kwoty nienależnie pobranych świadczeń, opłaty za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

 • 20% świadczenia - przy egzekwowaniu wyłącznie innych należności.

Zmiany przy zbiegu egzekucji od 8 września 2016 r.

Przed 8 września 2016 r. płatnik musiał czekać na rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych odnośnie do tego, do którego z nich mają trafiać potrącone kwoty. Do czasu uzyskania postanowienia w tej sprawie przechowywał je w depozycie. Po tej dacie nastąpiła zmiana i w sytuacji kiedy należności mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna kwota, którą można zająć, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji. W takich okolicznościach płatnik zasiłków zobowiązany jest do dokonania dwóch czynności łącznie:

 • uiszcza zajęcie na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie oraz

 • zawiadamia niezwłocznie o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.

Minimalna wypłata a potrącenia komornicze

Jak już wyżej wspomniano, realizując potrącenia komornicze z zasiłków czy świadczeń rehabilitacyjnych, nie wolno naruszać kwot wolnych. Obecnie mamy cztery stawki procentowe wyznaczające poziom tych kwot: 20, 50, 60 i od 1 lipca 2017 r. doszła nam jeszcze jedna stawka 75%. Zmiana ta nastąpiła na mocy ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2036).

W myśl tej ustawy, od początku lipca br. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty; przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Od 1 marca 2017 r. wysokość najniższej emerytury, która wynosiła 882,56 zł, wzrosła do poziomu 1000 zł.