Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadzisz działalność sezonową? Dowiedz się jak amortyzować swoje środki trwałe

Często bywa tak, że przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność tylko przez część roku podatkowego. Do takich sezonowych działalności można zliczyć: zimowe odśnieżanie czy letnie zbiory owoców. Przy większości z nich podatnicy wykorzystują środki trwałe, jak np. odśnieżarki, ciągniki, samochody itp. W związku z tym, że maszyny te wykorzystywane są sezonowo nasuwa się pytanie w jaki sposób amortyzować sprzęt użytkowany przy takiej specyfice działalności.

Definicja środka trwałego

Środkami trwałymi są rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Dodatkowo w chwili przyjęcia do użytkowania muszą być one kompletne i zdatne do użytku. Co najważniejsze środek trwały musi być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Do środków trwałych zakwalifikować można w szczególności:

  • nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
  • ulepszenie w obcych środkach trwałych;
  • inwentarz żywy.

Amortyzacja środków trwałych w działalności sezonowej

Kwestia amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych sezonowo została uregulowana w art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego regulacjami:

“Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku”.

Przepis ten pozwala podatnikowi na dwojakie ujmowanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Pierwszy z nich polega na podziale wartości rocznego odpisu amortyzacyjnego na ilość miesięcy w sezonie. Drugi z kolei mówi o podzieleniu rocznej wartości odpisów amortyzacyjnych na 12 miesięcy.

Który ze sposobów ujmowania odpisów amortyzacyjnych jest korzystniejszy?

Ocena opłacalności każdego ze sposobów ujmowania odpisów amortyzacyjnych w kosztach, leży w indywidualnej gestii podatnika. Pierwsza możliwość polegająca na podziale rocznej wartości odpisów amortyzacyjnych na ilość miesięcy, przez które działalność będzie prowadzona, pozwala na zwiększenie kosztów podatkowych. Natomiast druga - wydłuża okres amortyzacji środka trwałego.

Przykład 1.

Przedsiębiorca w swojej firmie wykorzystuje sezonowo maszynę o wartości początkowej 30 000 zł, przy czym stawka amortyzacyjna na podstawie wykazu stawek wynosi 10%. Faktyczny okres użytkowania trwa od listopada do marca włącznie. Podatnik przyjął metodę, w której dokonuje podziału rocznego odpisu amortyzacyjnego na miesiące w sezonie.

Wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych: 30 000 zł * 10% = 3 000 zł

Miesięczne odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów podatkowych w okresie listopad - marzec (5 miesięcy):

3 000 zł : 5 miesięcy = 600 zł

Okres amortyzacji maszyny w tym przypadku będzie trwał 10 lat.

Przykład 2.

Przedsiębiorca w swojej firmie wykorzystuje sezonowo maszynę o wartości początkowej 30 000 zł, przy czym stawka amortyzacyjna wynikająca z wykazu stawek wynosi 10%. Faktyczny okres użytkowania trwa od listopada do marca włącznie. Podatnik przyjął metodę, w której dokonuje podziału rocznego odpisu amortyzacyjnego na 12 miesięcy.

Wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych: 30 000 zł * 10% = 3 000 zł

Miesięczny odpis amortyzacyjny ujmowany w kosztach w okresie od listopada do marca:

3 000 zł : 12 miesięcy = 250 zł

Okres amortyzacji maszyny w tym przypadku będzie wynosił 24 lata.