0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie wymiany wadliwego środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że zakupione przez podatnika składniki majątku wprowadzone do ewidencji środków trwałych są wymieniane w ramach posiadanej gwarancji.

Gwarancyjna wymiana środka trwałego a amortyzacja

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnoszą się wprost do kwestii odpisów amortyzacyjnych w przypadku gwarancyjnej wymiany środka trwałego na nowy. Jednak w takiej sytuacji z pewnością podatnik ma do czynienia z dwoma środkami trwałymi, nie z jednym, jakby mogło się wydawać.

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór”.

W przypadku wymiany gwarancyjnej środka trwałego z pewnością nie ma miejsca zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową ŚT, ani tym bardziej jego niedobór. W tej sytuacji należy dokonać likwidacji wadliwego środka trwałego oraz zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Co zrobić z odpisami amortyzacyjnymi dotychczas ujętymi w kosztach?

W tej sytuacji można zastosować jedno z trzech rozwiązań. Po pierwsze - podatnik może wyłączyć z kosztów podatkowych dotychczas ujęte odpisy amortyzacyjne dotyczące danego środka trwałego. Drugi sposób mówi o rozpoznaniu przychodu o równowartości dokonanych odpisów. Obie te możliwości przyczyniają się do wyzerowania odpisów amortyzacyjnych wymienianego środka trwałego.

Istnieje również trzecie rozwiązanie, które w ocenie organów podatkowych wydaje się być najodpowiedniejsze. W związku ze zwrotem wadliwego środka trwałego podatnik nie dokonuje korekty kosztów o dokonane odpisy amortyzacyjne, ani nie wykazuje ich po stronie przychodów. Wartość początkowa wymienionego w ramach gwarancji środka trwałego nie powinna się zmienić, w związku z czym odpisy amortyzacyjne dotychczas ujęte w kosztach podatkowych należy uwzględnić przy amortyzacji nowego środka trwałego, otrzymanego podczas wymiany.

Powyższy sposób znalazł uznanie w oczach organów skarbowych, czego potwierdzeniem jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 marca 2010 roku o sygn. IPPB1/415-889/09-5/AM: “Jeżeli natomiast chodzi o otrzymany w ramach gwarancji nowy środek trwały, to wprowadza się go do ewidencji środków trwałych - ustalając datę nabycia oraz wartość początkową, którą stanowi cena nabycia - na podstawie faktury otrzymanej przy wymianie gwarancyjnej. Od tak ustalonej wartości początkowej należy naliczać amortyzację począwszy od miesiąca następującego po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych. Przy czym zaliczając w ciężar kosztów odpisy amortyzacyjne należy pamiętać o zapisie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom m.in. na nabycie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Skoro odpisy amortyzacyjne od wadliwego składnika majątku zaliczane były do kosztów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania, odpisy amortyzacyjne od nowo otrzymanego składnika w wysokości im odpowiadającej nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Zatem po wymianie gwarancyjnej Wnioskodawczyni dokonuje odpisów amortyzacyjnych w niezmienionej wysokości, zaliczając je w całości do kosztów podatkowych do czasu, gdy suma zaliczonych do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, a więc dokonanych przed i po wymianie, będzie równa cenie nabycia środka trwałego. (...)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów