0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura otrzymana mailem a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od mojego klienta otrzymałam mailowo (format PDF) fakturę za towar. Nie przesłał mi jej wersji papierowej. Czy faktura otrzymana mailem, po wydrukowaniu zachowuje prawo do odliczenia VAT?

Joanna, Gorzów Wielkopolski

 

Nie ma przeszkód, aby z faktury otrzymanej w formacie PDF odliczyć podatek VAT.

Podatnicy mają prawo do odliczenia VAT naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług tylko w takim zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych.

O terminie odliczenia podatku naliczonego z faktury otrzymanej od kontrahenta krajowego, który opodatkował swoją sprzedaż, decydują dwa parametry: data powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i moment otrzymania faktury. Według ogólnej zasady, zapisanej w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Aby jednak odliczenie VAT mogło być zrealizowane, konieczne jest otrzymanie faktury. Istotne jest przy tym to, że ustawodawca zastrzegł, iż odliczenie nie może być dokonane wcześniej niż w deklaracji za okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał), w którym podatnik otrzymał fakturę.

Faktura otrzymana mailem w formacie PDF (faktura elektroniczna) traktowana jest dla potrzeb dokumentowania transakcji podobnie jak faktura w formie papierowej. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej, jednakże w świetle przytoczonych powyżej przepisów, aby faktura elektroniczna mogła zostać uznaną za dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w formie zapewniającej autentyczność, integralność i czytelność.

Zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.
Warunkiem niezbędnym przy wysyłaniu faktury w formie elektronicznej jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności. Mówiąc o autentyczności pochodzenia faktury, rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Integralność treści oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać.

W mojej opinii, o ile wskazane powyżej warunki są spełnione, nie ma przeszkód, aby faktura otrzymana mailem czyli drogą elektroniczną w formacie PDF, która zostanie wydrukowana, nie mogła być podstawą do odliczenia podatku VAT. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 23 czerwca 2015 r. nr ITPP3/443-173/14/MD, gdzie możemy przeczytać, że:

(…) przy założeniu zagwarantowania przez Spółkę autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; przechowywania faktur w sposób pozwalający na łatwe ich odszukanie oraz w sposób umożliwiający na żądanie uprawnionego organu bezzwłoczny dostęp do faktur i przetwarzanie danych w nich zawartych – że faktury otrzymywane w formacie PDF (jako faktury elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy) uprawniają Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur. Prawo to jest zasadne w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie występują okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia zawarte w art. 88 ustawy. Otrzymywanie faktur w formacie PDF stanowiących załącznik do e-mail`a jest bowiem równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktur w formie tradycyjnej (papierowej). Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt drukowania przez Wnioskodawcę faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów