0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Slim VAT 2 - uproszczenie czy utrudnienie dla podatnika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 stycznia 2021 roku został wprowadzony zestaw rozwiązań mających na celu uprościć podatnikom rozliczenia. Niestety nie wszystkie zaproponowane przez ustawodawców uproszczenia są dobre dla przedsiębiorców, część z nich to w istocie utrudnienia. Przykładem może być rezygnacja z konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących in-minus (aby móc obniżyć podstawę opodatkowania w rozliczeniu VAT) na rzecz posiadania przez podatnika dokumentacji, z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w korekcie oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Na przestrzeni lat upowszechniła się praktyka, że potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej może być podpis nabywcy złożony na dokumencie, potwierdzenie odbioru listu z fakturą korygującą czy e-mail zwrotny akceptujący korektę. Nie do końca natomiast jest jasne, jakiego rodzaju dokumentacji wymagają aktualnie ustawodawcy w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu podatku VAT. Już niedługo, a mianowicie 1 października ma wejść w życie kolejny katalog uproszczeń, czyli SLIM VAT 2. Czy nowe rozwiązania będą uproszczeniem dla przedsiębiorców? Co zmieni się w zakresie wystawiania faktur w porównaniu do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych?

Brak duplikatów faktur

Ustawodawcy planują rezygnację z duplikatów faktur. Oznacza to, że w razie zgubienia lub zniszczenia faktury przez nabywcę sprzedawca nie będzie wystawiał już duplikatu, zamiast tego przekaże kontrahentowi kolejny egzemplarz faktury. Nie będzie ona oznaczana wyrazem „duplikat” i nie będzie zawierała daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury. W razie gdy stosowany program do wystawiania faktur automatycznie przypisze takie sformułowanie na fakturze, nie ma przeciwwskazań, aby przekazać ją do nabywcy, jednak nie będzie to obowiązkowe i nie będzie rodzić żadnych konsekwencji podatkowych.

Art. 106l ustawy o VAT – aktualne brzmienie

1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1. podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę

a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2. nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

3. podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.

2. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.

Jeżeli zaproponowane rozwiązania zostaną wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług, art. 106l odnoszący się do duplikatów faktur zostanie wykreślony z ustawy. Wprowadzony zostanie natomiast nowy zapis w art. 106g, a mianowicie ust. 3B, na którego podstawie, w sytuacji gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca będzie przekazywał nabywcy jej kolejny egzemplarz.

Korekty faktur a SLIM VAT 2

Zmianie mają ulec także przepisy odnoszące się do faktur korygujących, a mianowicie w art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług planuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej:

 • wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazu „KOREKTA”;

 • przyczyny korekty;

 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi bądź daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Dodatkowo ustawodawcy planują nowe rozwiązanie dla podatników wystawiających faktury korygujące, a mianowicie zbiorczą korektę zarówno konkretnych pozycji umieszczonych na fakturze, jak i całych faktur.

Co się zmieni w odniesieniu do faktur zaliczkowych?

Czynni podatnicy VAT są zobligowani do wystawienia faktury zaliczkowej, gdy otrzymają całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczenia usług.

Art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106 f ust. 1 ustawy o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać: 

 • datę wystawienia;

 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 • otrzymaną kwotę zapłaty;

 • kwotę podatku;

 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w SLIM VAT 2 planowana jest rezygnacja z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.

Termin wystawiania faktur

Aktualnie wystawienie faktury jest możliwe do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, natomiast wystawienie faktury zaliczkowej możliwe jest do 30 dni przed otrzymaniem zapłaty i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki.

Ustawodawcy planują wydłużenie czasu na wystawienie faktury jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów czy wykonania usługi.

Art. 106i ust. 7 ustawy o VAT – aktualne brzmienie

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Po zmianie przepisów podatnicy będą mogli wystawić fakturę nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, analogicznie wystawienie faktury zaliczkowej będzie możliwe do 60. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

SLIM VAT 2 – od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Co do zasady nowe przepisy mają obowiązywać, począwszy od 1 października 2021 roku. Niektóre z proponowanych rozwiązań wejdą w życie w innych terminach. SLIM VAT 2 ma na celu zmniejszenie formalności i uproszczenia w zakresie rozliczenia podatku VAT, jednak każde zmiany w przepisach wymagają poświęcenia czasu przedsiębiorcy na zapoznanie się z nimi, zmianę procedur, dostosowanie oprogramowania używanego w działalności itd., dlatego nie zawsze zmiany zapowiadane jako uproszczenia są pozytywne dla podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów