0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie postojowe – od teraz zleceniobiorca może wnioskować o nie sam!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z wdrożeniem w życie Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy zyskali możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe zarówno dla siebie, jak i dla swoich zleceniobiorców. Do tej pory zleceniobiorca mógł otrzymać wsparcie w postaci świadczenia postojowego tylko w przypadku, gdy zleceniodawca wnioskował o nie w jego imieniu. Niestety skutkiem tego założenia było znaczne ograniczenie grona osób, które – mimo spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia – pozostały często bez środków do życia ze względu na brak inicjatywy po stronie zleceniodawcy w kwestii złożenia wniosków o wsparcie. Problem na szczęście został dostrzeżony i doczekał się reakcji po stronie ZUS-u.

Nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Od teraz zleceniobiorcy mają możliwość samodzielnie wnioskować o świadczenie postojowe. ZUS wprowadził nowy wzór wniosku o tę formę wsparcia – druk RSP-CZ.

Wnioskować o świadczenie postojowe może zleceniobiorca:

  • któremu zleceniodawca odmówił złożenia wniosku w jego imieniu o skorzystanie z tej formy wsparcia oferowanej w ramach tarczy antykryzysowej;
  • mieszkający na terytorium Polski i będący obywatelem RP lub posiadający prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
  • którego umowa zlecenie obowiązywała przed 1 kwietnia 2020 roku;
  • który doświadczył przestoju w pracy spowodowanego skutkami występowania COVID-19;
  • nieposiadający innych tytułów do ubezpieczeń społecznych;
  • którego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (gdy wniosek zostanie złożony jeszcze w lipcu lub sierpniu, to kwota ta nie może przekroczyć 15 994,41 zł).

Ważne! Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców przez samych zainteresowanych, gdy zleceniodawca odmówi dokonania tej czynności.

Jak zleceniobiorca może złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Obecnie ZUS przyjmuje wnioski RSP-CZ od zleceniobiorców tylko w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że osoba wnioskująca musi posiadać aktywne konto na portalu PUE ZUS, które można założyć z wykorzystaniem:

  • bankowości elektronicznej;
  • profilu zaufanego; 
  • podpisu kwalifikowanego.

Konto na PUE ZUS można złożyć również przy okazji wizyty w oddziale ZUS.

Wniosek RSP-CZ zleceniobiorca może przekazać do ZUS-u wyłącznie poprzez portal PUE ZUS.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane do ZUS-u najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wprowadzone wcześniej ograniczenia związane z wnioskowaniem o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców było bardzo krzywdzące dla tej grupy osób. Nowe rozwiązanie powinno pomóc wielu ludziom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów