0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System i rozkład czasu pracy - tryb wprowadzenia i jego zmiana

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się wiele czynników, w tym takich o charakterze organizacyjnym. Aby dany podmiot mógł sprawnie działać, niezbędne jest wprowadzenie pożądanej organizacji czasu pracy, dzięki temu bowiem pracodawca będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości, jakimi dysponują jego pracownicy. Jak prawidłowo ustalić system i rozkład czasu pracy – na to pytanie odpowiadamy w tym artykule.

Organizacja czasu pracy – podstawy prawne

Przepisy dotyczące czasu pracy zostały zawarte w dziale 6 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”. W odniesieniu do określonych grup pracowników stosuje się szczególne rozwiązania przewidziane w odrębnych aktach prawnych (np. ustawa – Karta Nauczyciela). Nie zmienia to faktu, że kp stanowi podstawowe źródło prawa w przedmiocie organizacji czasu pracy.

Tryb ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych

Zgodnie z art. 150 § 1 kp systemy i rozkłady czasu pracy, oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustala się w:

  •  układzie zbiorowym pracy (uzp) lub
  •  regulaminie pracy lub
  •  obwieszczeniu – jeżeli pracodawca nie jest objęty uzp lub nie jest obowiązany do wydania regulaminu pracy.

Do wspomnianego wyżej obwieszczenia, czyli dokumentu wydawanego przez pracodawcę nieobjętego uzp oraz niezobowiązanego do wydania regulaminu pracy, stosuje się odpowiednio art. 104(3) kp. Oznacza to, że obwieszczenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Ponadto pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią obwieszczenia przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Przepisy kp przewidują jednak kilka wyjątków od powyższej zasady, kiedy należy zastosować szczególne procedury, co z kolei wynika ze specyfiki danej formy organizacyjnej czasu pracy lub innych uwarunkowań – istotnych z punktu widzenia ochrony praw pracownika. Wyjaśniamy te kwestie w dalszej części niniejszego artykułu.

Wprowadzenie systemu przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy wprowadza się:

  • w uzp;
  • w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy;
  • na podstawie umowy o pracę, przy czym dotyczy to wyłącznie pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Tryb wprowadzenia przedłużonych okresów rozliczeniowych w ramach równoważnego czasu pracy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz przy pracach uzależnionych od pory roku i warunków atmosferycznych miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w systemie równoważnego czasu pracy może być przedłużony odpowiednio do 3 lub 4 miesięcy (art. 135 § 2 i 3 kp).

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych, może stosować wydłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy nieprzekraczające 3 lub 4 miesięcy przewidziane w ramach systemu równoważnego czasu pracy – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Systemy czasu pracy stosowane na podstawie umowy o pracę

Zastosowanie do pracownika systemów:

  • skróconego tygodnia pracy (art. 143 kp),
  • pracy weekendowej (art. 144 kp)

 – następuje na podstawie umowy o pracę.

Stosowanie powyższych systemów jest dopuszczalne, jeżeli pracownik złożył wniosek w tej sprawie – wniosek ten pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Przedłużanie okresów rozliczeniowych oraz ustalenie ruchomego czasu pracy

Zgodnie z art. 150 § 3 kp przedłużenie okresu rozliczeniowego uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy nie więcej jednak niż do 12 miesięcy (art. 129 § 2 kp) oraz rozkłady czasu pracy przewidziane w tzw. ruchomym czasie pracy (art. 140(1) kp) ustala się:

  • w uzp lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Rozkłady czasu pracy przewidziane w ruchomym czasie pracy (art. 140(1) kp) mogą być stosowane również na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od przepisów określonych w art. 150 § 3 kp.

Art. 150 § 4 kp Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

System i rozkład czasu pracy -podsumowanie

Ustalenie systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych w racjonalny sposób, zoptymalizowany pod kątem profilu funkcjonowania danego podmiotu, niewątpliwie stanowi ważny element w działalności gospodarczej. Jednocześnie należy pamiętać o przepisach kp dotyczących tych kwestii – wspomniane regulacje muszą być przestrzegane. Normy prawa pracy zasadniczo precyzyjnie określają zasady organizacji czasu pracy. W standardowych przypadkach ustalenia w tym zakresie są zawierane w uzp lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. W pewnych okolicznościach konkretny system czasu pracy może być wprowadzony na podstawie umowy o pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów