0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 3.0 zakłada wydłużenie terminu rozliczenia daniny solidarnościowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po wejściu w życie udogodnień dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 podatnicy mieli wątpliwość, czy ustawodawca celowo nie przesunął wszystkich terminów sprawozdawczych, czy był to efekt przeoczenia. Jednym z takich terminów jest obowiązek złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Tarcza antykryzysowa 3.0 naprawia to przeoczenie! Z projektu ustawy wynika, że nastąpi wydłużenie terminu rozliczenia daniny solidarnościowej.

Wydłużenie terminu rozliczenia daniny solidarnościowej - do kiedy?

Z obecnego brzmienia art. 15 zzj specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynika, że przedsiębiorcy mogą złożyć zeznania roczne z tytułu prowadzonej działalności do 31 maja 2020 roku. Oznacza to, że obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie został przesunięty o miesiąc czyli z 30 kwietnia na 31 maja. Zgodnie z projektem Tarczy antykryzysowej 3.0 dotychczasowy art. 15 zzj ma zostać rozbudowany o dodatkowy podpunkt, który jest niezwykle istotny dla części przedsiębiorców bowiem związany jest z terminem rozliczenia tzw. daniny solidarnościowej.

Co do zasady, deklarację o wysokości daniny solidarnościowej należy złożyć do urzędu skarbowego, w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Tarcza 3.0 przesuwa ten termin do 1 czerwca 2020 roku.
Oznacza to, że złożenie deklaracji dotyczącej daniny solidarnościowej po 30 kwietnia 2020 roku nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Złożenie jej po 30 kwietnia ale przed 1 czerwca będzie traktowane automatycznie jak wypełnienie obowiązku sprawozdawczego w trybie czynnego żalu (bez konieczności składania dodatkowych pism).
Projektowane brzmienie art. 15 zzj:
„Art. 15zzj. 1. Złożenie organowi podatkowemu:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny – po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.”;
Pomimo projektowanego przesunięcia terminu złożenia deklaracji, próżno szukać w projekcie tarczy antykryzysowej 3.0 jednak kwestii związanych z umorzeniem bądź całkowitym nie naliczaniem odsetek od zapłaty daniny solidarnościowej po 30 kwietnia 2020 roku. Być może jest to kolejne niedopatrzenie ustawodawcy i zostaną w tym zakresie wprowadzone odpowiednie poprawki na etapie dalszych prac sejmowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów