Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Tylko fakturą korygującą zmienisz nabywcę na fakturze

Pomyłki formalne na fakturze dotyczące danych nabywcy można zgodnie z przepisami poprawiać w dwojaki sposób: notą bądź fakturą korygującą. Jeżeli jednak dochodzi do całkowitej zmiany podmiotu, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Nota korygująca a faktura korygująca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur, do wystawienia noty korygującej uprawniony jest odbiorca faktury zawierającej pomyłki, dotyczące błędów m.in. w:

  • imieniu i nazwisku lub nazwie podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresach,
  • numerze, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, a więc numerze NIP.

Aby uznać, że błędne dane zostały poprawione, niezbędne jest uzyskanie akceptacji noty korygującej od wystawcy faktury.

Fakturę korygującą wystawia natomiast sprzedawca, w przypadku udzielenia rabatu lub gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zakres elementów, którymi można poprawić błędną fakturę jest zatem szeroki i oznacza, że również dane nabywcy mogą zostać w ten sposób zmienione.

Kiedy bezspornie można korzystać z noty korygującej

Odbiorcy faktur są uprawnieni do wystawienia noty korygującej, w przypadku stwierdzenia drobnych błędów, m.in. takich jak:

  • niepoprawny lub brak numeru NIP,
  • literówka w nazwisku lub nazwie firmy,
  • brak nazwy firmy,
  • zły kod pocztowy,
  • niepoprawna nazwa ulicy lub numer mieszkania/domu.

Całkowita zmiana podmiotu tylko za pomocą korekty

Drobne błędy dotyczące nabywcy mogą zostać zmienione zarówno za pomocą noty jak i faktury korygującej. Jednak w przypadku noty przedsiębiorcy powinni pamiętać, że nie można nią zmienić podmiotu na całkowicie inny. Takie prawo daje wyłącznie faktura korygująca, co zostało potwierdzone m.in. wyrokiem z 4 kwietnia 2013 r. wydanym przez WSA w Poznaniu (I SA/Po 15/13).

W analizowanej przez sąd sprawie spółka zwróciła się do wystawcy faktur o sporządzenie faktur korygujących, zmieniających nabywcę na innego, co będzie odzwierciedlać stan faktyczny. Sprzedawca jednak odmówił wystawienia dokumentów ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy. W związku z tym spółka zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego czy dane nabywcy mogą zostać zmienione poprzez dokument noty korygującej. Stanowisko podatnika zostało uznane jednak za niepoprawne. Jak zauważył sąd, przepis § 15 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, odnosi się do dokumentu zawierającego pomyłki. W tym przypadku dokument pierwotny ich nie zawierał, a ewentualna zmiana podmiotu widniejącego na fakturze nie stanowi korekty pomyłki a utworzenie zupełnie innego podmiotu.

Podsumowując, zmiana danych nabywcy na zupełnie inne oznacza wskazanie nowego podmiotu. Takie działanie możliwe jest jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury pierwotnej i pod warunkiem, że jest to zgodne ze stanem faktycznym.