0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tylko fakturą korygującą zmienisz nabywcę na fakturze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomyłki formalne na fakturze dotyczące danych nabywcy można zgodnie z przepisami poprawiać w dwojaki sposób: notą bądź fakturą korygującą. Jeżeli jednak dochodzi do całkowitej zmiany podmiotu, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Nota korygująca a faktura korygująca

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur, do wystawienia noty korygującej uprawniony jest odbiorca faktury zawierającej pomyłki, dotyczące błędów m.in. w:

  • imieniu i nazwisku lub nazwie podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresach,
  • numerze, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, a więc numerze NIP.

Aby uznać, że błędne dane zostały poprawione, niezbędne jest uzyskanie akceptacji noty korygującej od wystawcy faktury.

Fakturę korygującą wystawia natomiast sprzedawca, w przypadku udzielenia rabatu lub gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zakres elementów, którymi można poprawić błędną fakturę jest zatem szeroki i oznacza, że również dane nabywcy mogą zostać w ten sposób zmienione.

Kiedy bezspornie można korzystać z noty korygującej

Odbiorcy faktur są uprawnieni do wystawienia noty korygującej, w przypadku stwierdzenia drobnych błędów, m.in. takich jak:

  • niepoprawny lub brak numeru NIP,
  • literówka w nazwisku lub nazwie firmy,
  • brak nazwy firmy,
  • zły kod pocztowy,
  • niepoprawna nazwa ulicy lub numer mieszkania/domu.

Całkowita zmiana podmiotu tylko za pomocą korekty

Drobne błędy dotyczące nabywcy mogą zostać zmienione zarówno za pomocą noty jak i faktury korygującej. Jednak w przypadku noty przedsiębiorcy powinni pamiętać, że nie można nią zmienić podmiotu na całkowicie inny. Takie prawo daje wyłącznie faktura korygująca, co zostało potwierdzone m.in. wyrokiem z 4 kwietnia 2013 r. wydanym przez WSA w Poznaniu (I SA/Po 15/13).

W analizowanej przez sąd sprawie spółka zwróciła się do wystawcy faktur o sporządzenie faktur korygujących, zmieniających nabywcę na innego, co będzie odzwierciedlać stan faktyczny. Sprzedawca jednak odmówił wystawienia dokumentów ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy. W związku z tym spółka zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego czy dane nabywcy mogą zostać zmienione poprzez dokument noty korygującej. Stanowisko podatnika zostało uznane jednak za niepoprawne. Jak zauważył sąd, przepis § 15 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, odnosi się do dokumentu zawierającego pomyłki. W tym przypadku dokument pierwotny ich nie zawierał, a ewentualna zmiana podmiotu widniejącego na fakturze nie stanowi korekty pomyłki a utworzenie zupełnie innego podmiotu.

Podsumowując, zmiana danych nabywcy na zupełnie inne oznacza wskazanie nowego podmiotu. Takie działanie możliwe jest jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury pierwotnej i pod warunkiem, że jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów