0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury uproszczone - jakie powinny zawierać dane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktury uproszczone - rozporządzenie MF

Od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przestanie obowiązywać, a przepisy dotychczas w nim zawarte zostaną zmodyfikowane i przeniesione na grunt znowelizowanej ustawy o VAT. Na szczęście nie wszystkie kwestie związane z fakturowaniem ulegną zmianie. Poza przeniesieniem do innego aktu prawnego modyfikacji nie ulegną kwestie związane m.in. z elementami, jakie muszą znaleźć się na fakturze, czy też zasadami wystawiania faktur uproszczonych.

Faktury uproszczone - jakie dane?

W związku z powyższym podatnicy w dalszym ciągu będą mogli sporządzać te ostatnie w sytuacji, gdy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro (gdy należność jest wyrażona w tej obcej walucie). Od początku 2014 roku kwestie związane z wystawianiem faktur uproszczonych będą zawarte w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią “uproszczenie” w dalszym ciągu ma polegać na braku konieczności umieszczania na tym dokumencie:

 • imienia i nazwiska nabywcy lub jego nazwy oraz adresu,

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

 • ceny jednostkowej towaru/usługi bez podatku (ceny netto),

 • wartości dostarczonych towarów/wykonanych usług, bez kwoty podatku,

 • stawek podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Warunkiem jest jednak zawarcie na fakturze uproszczonej danych pozwalających określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek.

Faktury uproszczone - kiedy można wystawić

Co więcej, w przepisach nowej ustawy o VAT określone zostało, w jakich sytuacjach faktura taka nie będzie mogła być wystawiona. Zaliczyć do nich należy:

 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju,

 • sprzedaż, dla której nie jest na fakturze podawany numer NIP nabywcy (czyli w przypadku sprzedaży dla tzw. osób prywatnych),

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,

 • dostawę towarów lub świadczenie usług, których miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego UE, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Można zatem stwierdzić, iż mimo zmiany aktu prawnego oraz sposobu sformułowania przepisów zasady wystawiania faktur uproszczonych nie ulegną żadnym modyfikacjom w 2014 roku. Jednak jednocześnie należy mieć na uwadze regulacje, które dotyczą tych dokumentów pośrednio i które zostały objęte rewolucją w VAT, jak choćby dotyczące terminu wystawiania faktur.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów