0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążące informacje urzędowe – czym są oraz czego dotyczą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Złożoność przepisów powoduje, że przedsiębiorcy niejednokrotnie mają problem z ich właściwą interpretacją. Niestety niewłaściwe zastosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych może mieć negatywne konsekwencje dla podatników. Aby chronić przedsiębiorców przed ewentualnymi sankcjami, Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji, która będzie obowiązywała w przypadku konkretnego podatnika. Czego dotyczą wiążące informacje urzędowe?

Wiążąca informacja akcyzowa

Jedną z instytucji wprowadzoną na mocy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 2015 roku jest wiążąca informacja akcyzowa. Ma ona na celu wspieranie przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu przepisów o podatku akcyzowym. Występując z wnioskiem o wiążącą informację akcyzową, podatnik otrzyma decyzję dotyczącą opodatkowania wyrobu akcyzowego, samochodu osobowego, a także organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Decyzja ta określa:

 • klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN)

 • rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

Wnioski należy składać bezpośrednio w urzędzie, listownie lub elektronicznie – o ile przedsiębiorca posiada własny podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Zgodnie z art. 7e ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym WIA jest wydawana na wniosek i obejmuje tylko jeden wyrób akcyzowy albo jeden samochód osobowy.
Po złożeniu takiego wniosku jest on rozpatrywany pod względem wymogów formalnych oraz kompletności składanych dokumentów. W przypadku ewentualnych braków wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni oraz poucza wnioskodawcę, że niezastosowanie się do terminu może skutkować brakiem dalszego rozpatrzenia wniosku.

Jeśli wydanie wniosku wymaga dodatkowej analizy lub przeprowadzenia badań podatnik może zostać wezwany do uiszczenia dodatkowej opłaty, lub zaliczki, której wysokość ustalana jest w drodze postanowienia. Na wydanie WIA czeka się około 3 miesiące.

Wydana już wiążąca informacja akcyzowa może utracić swoją ważność, jeżeli zmianie ulegną przepisy, odnoszące się do przedmiotów, których dotyczyła. W takiej sytuacji podatnik może stosować WIA jeszcze przez 6 miesięcy od upływu terminu jej ważności, ale tylko w przypadku, gdy dotyczy ona wyrobu akcyzowego/samochodu osobowego, będącego przedmiotem jego działalności.

Wiążąca informacja taryfowa

Każdy towar, który przechodzi odprawę celną, podlega klasyfikacji taryfowej. Taryfa celna to usystematyzowany wykaz grup towarowych, z których każdy posiada właściwy kod, dla którego określona jest m.in. informacja o wysokościach stawek opłat celnych. We wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Wspólna Taryfa Celna TARIC.

Określenie właściwego kodu może okazać się trudne, szczególnie dla towarów nowych, które niedawno zostały wprowadzone do obrotu. W tym celu powstała wiążąca informacja taryfowa, która zapewnia poprawne stosowanie kodu dla danego towaru, podlegającego odprawie celnej w jednym z krajów Unii Europejskiej. 

Wniosek WIT dotyczy tylko towarów przywiezionych lub wywiezionych poza teren UE, nie dotyczy zatem obrotu towarowego wewnętrzwspólnotowego.
Wniosek powinien złożyć podmiot posiadający siedzibę na terenie UE, na potrzeby przywozu lub wywozu towarów. Wniosek składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem PUSEC (Platforma Usług Elektronicznych Celno-Skarbowych). Podmiot taki powinien:

 • uzyskać numer EROI (numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),

 • dokonać rejestracji reprezentacji – określić osobę uprawnioną do dostępu do usługi e-WIT np. siebie lub osobę trzecią,

 • złożyć wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku organ wydaje decyzję, która obowiązuje przez 3 lata na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie WIT wydane przez państwa członkowskie są opublikowane w bazie EBTI (European Binding Tariff Information). 

Organy celne mają obowiązek zastosować się do kodu określonego w wiążącej informacji taryfowej podczas odprawy celnej towarów. Jednak podatnik w zgłoszeniu celnym musi wskazać klasyfikację określoną w WIT oraz numer decyzji.

Posiadanie decyzji WIT w znaczny sposób ułatwia prawidłowe deklarowanie należności celnych oraz gwarantuje określenie właściwego kodu dla towaru będącego przedmiotem eksportu lub importu. Znacznie skraca to czas przeprowadzania odprawy celnej ze względu na pewność co do poprawnego stosowania nomenklatury towarowej na terenie całej UE.

Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z brexitem:

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2021 roku wiążące informacje taryfowe (WIT) wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa tracą ważność.
Także w tym dniu tracą swoją ważność decyzje WIT wydane przez organy celne pozostałych państw członkowskich UE podmiotom z numerami EORI Zjednoczonego Królestwa.

Wiążąca informacja stawkowa

Kolejnym ułatwieniem w zakresie poprawnego stosowania stawek VAT przez polskich przedsiębiorców jest Wiążąca Informacja Stawkowa. WIS dotyczy wyboru zastosowania właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi i ma chronić podatnika przed konsekwencjami podatkowymi w przypadku zastosowania błędnej stawki VAT w odniesieniu do klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług.

O wydanie decyzji WIS można się ubiegać poprzez złożenie wniosku do KAS – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wniosek taki można złożyć w urzędzie skarbowym i powinien on zawierać:

 • opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,

 • klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

  • określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

  • zaklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku (jeśli podatnik zażądał takie działanie na składanym wniosku),

 • stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo dla tej usługi.

Darmowy wzór z omówieniem wniosku o wiążącą informację stawkową znajduje się w artykule: Wniosek o wydanie WIS – darmowy wzór ze szczegółowym omówieniem
Trzeba mieć na uwadze, że Wiążąca informacja stawkowa może stać się nieważna np. w wyniku zmian w przepisach. Wówczas traci ona moc prawną niezwłocznie w dniu wejścia w życie tych zmian. Opłata za wydanie wniosku wynosi 40 zł. Decyzja w sprawie WIS jest wydawana najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Art. 42ha ustawy o VAT:

WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Wiążące informacje urzędowe a interpretacja indywidualna

Oprócz wniosków o wiążące informacje urzędowe w celu upewnienia się co do poprawności stosowania przepisów prawa przedsiębiorcy mogą występować w dalszym ciągu o interpretacje indywidualne.

Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej, która dotyczy ustalenia przez organ podatkowy prawidłowej stawki VAT dla danego towaru lub usługi oraz jego prawidłowej klasyfikacji, jest dla podatników znacznym ułatwieniem ze względu na to, że w wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe takiej klasyfikacji nie dokonują.

Jednak np. w przypadku Wiążących Informacji Akcyzowych dalsze wnioskowanie o wydanie interpretacji indywidualnej może być zasadne. Różnica między interpretacją indywidualną a WIA polega na tym, że interpretacja indywidualna odnosi się do zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez wnioskodawcę (które mogą powodować określone konsekwencje podatkowe), natomiast wiążąca informacja akcyzowa wskazuje kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych bądź określa rodzaj wyrobów akcyzowych. Zatem pewność co do prawidłowej interpretacji przepisów o podatku akcyzowym daje uzyskanie WIA (celem sklasyfikowania danego wyrobu), a w kolejnym kroku wnioskowanie o wydanie interpretacji indywidualnej, która rozwieje wątpliwości co do właściwego stosowania przepisów ustawy akcyzowej dla prawidłowo sklasyfikowanego wyrobu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów