0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata podatku od nieruchomości na rzecz niewłaściwej gminy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, do ewidencji środków trwałych wprowadziłam mieszkanie, które wynajmuję w formie najmu krótkoterminowego. Nieruchomość jest zatem wykorzystywana w prowadzonej przeze mnie działalności do realizowania jej celów. Jestem zobowiązana do opłacania podatku od nieruchomości, niestety w wyniku błędu dokonałam wpłaty podatku od nieruchomości na konto innej gminy niż ta, na której rzecz powinnam dokonać zapłaty. Co powinnam zrobić?

Justyna, Jaworzno 

 

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorządy gminne. Stawki podatku od nieruchomości ustala w drodze uchwały rada gminy, jednak stawki te nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych za dany rok określanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w drodze obwieszczenia. Radzie gminy przysługuje prawo do różnicowania wysokości opłat w zależności od rodzajów przedmiotów opodatkowania.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów (z wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania użytkuje ktoś, kto nie jest jego właścicielem – wtedy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na nim);
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych bądź ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej lub z innego tytułu prawnego.
Art. 2 ust. 1 ustaw o podatkach i opłatach lokalnych

„Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, w tym także osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze obowiązane są do złożenia właściwemu urzędowi miasta lub gminy informacji o opodatkowanych nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych co do zasady ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się jednorazowo do dnia 15 marca.

Czy zapłata podatku od nieruchomości na rzecz niewłaściwej gminy powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego?

Zgodnie z art. 5 ustawy – Ordynacja podatkowa zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Podatek od nieruchomości jest zatem zobowiązaniem podatkowym w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zapłatę tej daniny na konto właściwego urzędu miasta lub gminy.

Art. 55 ust. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

„Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty”.

Oznacza to, że wygaśnięcie zobowiązania podatkowego może nastąpić wyłącznie wskutek zapłaty podatku na rachunek właściwego organu podatkowego. Obowiązujące przepisy nie dają podstawy do uznania, że uiszczenie podatku na rachunek organu niewłaściwego zwalnia podatnika z ciążącego na nim obowiązku. Zapłata podatku od nieruchomości na rzecz niewłaściwej gminy nie powoduje zatem wygaśnięcia ciążącego na przedsiębiorcy zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości. Stosunek prawno-podatkowy powstaje bowiem pomiędzy podatnikiem i konkretną gminą. Nie ma możliwości, aby uprawnienia 1 gminy przejęła inna gmina.

Podatnik, dokonując płatności za zobowiązania podatkowe, powinien upewnić się, że dokonuje wpłaty na rzecz właściwego organu i dokładnie sprawdzić numer rachunku, aby mieć pewność, że konto bankowe, na jakie chce zrealizować wpłatę, jest właściwe, a zrealizowana wpłata spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Zapłata podatku od nieruchomości na rzecz niewłaściwej gminy przez spółkę

Art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

„Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia”.

Jak wynika z przytoczonego powyżej przepisu, podatnicy obowiązani są składać deklaracje na podatek od nieruchomości organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania i wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy w określonych terminach. Oznacza to, że zapłata tego podatku na rzecz niewłaściwej gminy nie może zostać uznana za dopełnienie ciążącego na podatniku obowiązku. Wpłata za zobowiązania podatkowe powinna trafić na konto właściwego organu. Jedynie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości do właściwego organu oraz uiszczenie podatku na rachunek właściwego organu powoduje wykonanie przez podatnika zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, a tym samym wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tego tytułu.

Zapłata podatku od nieruchomości na rzecz innej gminy niż gmina właściwa – jakie kroki należy podjąć?

Trzeba mieć na uwadze, że osobom niepłacącym terminowo podatku od nieruchomości grozi naliczenie odsetek za zwłokę.

Art. 53 ust. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

„Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę”.

Podatek, który nie został uregulowany w terminie, staje się zaległością. Jeżeli zatem podatnik dokonał zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz gminy innej niż właściwa, ma obowiązek dokonać zapłaty tego podatku na rachunek właściwego organu wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Należne odsetki trzeba wyliczyć i wpłacić bez wezwania organu podatkowego. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby 3-krotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Podatnik, który dokonał zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz niewłaściwej gminy, ma prawo do żądania zwrotu nadpłaty powstałej z powodu uiszczenia podatku na rachunek niewłaściwego organu.

Art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

„Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku”.

Gmina, na której rzecz podatnik dokonał błędnej zapłaty podatku od nieruchomości, powinna wydać decyzję o stwierdzeniu nadpłaty. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty bez odsetek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów