0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata podatku przez osobę trzecią – jakie konsekwencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zapłata podatku to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób prywatnych. Podatek powinien zostać uiszczony przez osobę bądź podmiot do tego zobligowany. Jakie są formy płatności podatku? Kiedy podatek można uznać za uiszczony? Co w sytuacji, gdy podatek zostanie odprowadzony na rzecz urzędu skarbowego przez osobę trzecią? Wyjaśniamy poniżej.

Formy płatności podatków

Istnieją dwie podstawowe formy płatności podatku:

 • gotówką:

  • w kasie urzędu,
  • w okienku pocztowym,
  • w SKOK-u,
  • w instytucjach płatniczych,
 • przelewem.

Każda z form płatności podatku skutkuje innym terminem uznania podatku za uiszczony. W przypadku płatności gotówkowej jest to dzień wpłaty podatku w kasie. Natomiast w przypadku płatności przelewem co do zasady dniem dokonania zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.

Ważne!

W przypadku zapłaty podatku z rachunku założonego w banku lub innej instytucji niemającej siedziby lub oddziału na terytorium Polski za dzień uiszczenia podatku uznaje się dzień obciążenia rachunku podatnika pod warunkiem, że wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia. W przypadku przekroczenia tego terminu, za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na koncie organu podatkowego.

Czy dopuszczalna jest zapłata podatku przez osobę trzecią?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek nie może być regulowany z rachunku bankowego osoby trzeciej. Wynika to z osobistego charakteru zobowiązania podatkowego. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy osoba dokonująca zapłaty jest powiązana z podatnikiem więzami krwi czy relacjami biznesowymi.

Ważne!

Nie jest zabronione dokonywanie zapłaty podatku ze wspólnego rachunku bankowego:

 • wspólników spółki cywilnej,

 • małżonków, których łączy wspólność majątkowa.

Tego typu wpłaty nie powinny zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy/miasta/ gminy.

Ponadto dopuszczalne jest dokonywanie zapłaty podatku przez posłańców.

Zapłata podatku przez osobę trzecią – konsekwencje

Urząd może zakwestionować zapłatę podatku przez osobę trzecią. Tego typu zdarzenie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla obu stron – podatnika oraz osoby dokonującej zapłaty.

Mimo że na konto urzędu wpłynęła odpowiednia kwota podatku, ma on prawo uznać podatek w dalszym ciągu za wymagalny. Podatnik musi go uiścić. Jeżeli podatek zostanie uregulowany po terminie, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych oraz konsekwencjami karnymi i skarbowymi.

Jak odzyskać podatek zapłacony przez osobę trzecią?

Osoba trzecia może ubiegać się o zwrot podatku, który opłaciła z własnego rachunku bankowego, a który nie został uznany przez urząd jako uiszczony. Jak to zrobić? W tym przypadku należy powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia się oraz nienależnego świadczenia. Kwestię tę regulują art. 405 – 414 kodeksu.

Art. 405 jasno wskazuje, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Ważne!

Zapłata podatku przez osobę trzecią nie może zostać uznana za nadpłatę.

Zapłata podatku przez osobę trzecią – zmiany w 2015 r.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej z dnia 9 lipca 2015 r., wniosła wraz z sobą pozytywne zmiany w zakresie zapłaty podatku przez osobę trzecią: 

 1. Podatek będzie mógł zostać opłacony przez najbliższą rodzinę: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez jakichkolwiek ograniczeń kwotowych,

 2. Podatek będzie mógł zostać opłacony przez jakikolwiek podmiot do kwoty 1 000 zł pod warunkiem, że z tytułu przelewu/płatności jasno będzie wynikało jej przeznaczenie.

Wyżej opisane modyfikacje będą stanowiły zmiany na korzyść podatników. Należy przy tym pamiętać, że urząd w powyższych przypadkach nie powinien prowadzić postępowania wyjaśniającego. Jednak w obecnym brzmieniu przepisów trzeba unikać zapłaty podatku przez osoby trzecie. Wyjątek stanowi płatność z rachunku bankowego małżonka, którego z podatnikiem łączy wspólność majątkowa oraz ze wspólnego rachunku wspólników spółki cywilnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów