0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup publikacji w formie elektronicznej a import usług

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Warto tutaj zaznaczyć, że nie chodzi tylko o kraje Unii Europejskiej. Do tych transakcji można zaliczyć m.in. korzystanie z usług elektronicznych. Czy zakup publikacji - artykułów prasowych lub opracowań w formie elektronicznej, jeżeli zostały one ściągnięte ze strony internetowej kontrahenta zagranicznego, będzie zaliczane do usług elektronicznych i traktowane jak import usług?

Import usług

Import usług zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług, jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zatem obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej transakcji będzie w większość przypadków po stronie nabywcy usługi.

Z importem usług mamy do czynienia, gdy podmiot, który świadczy usługę, ma siedzibę poza granicami Polski a odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i dokonuje importu usług -  ma obowiązek z tego tytułu naliczyć podatek VAT.

Zakup publikacji a usługa elektroniczna

Do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 wymienia listę usług elektronicznych, która obejmuje w szczególności:

a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;

b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;

c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;

e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);

f) usługi wyszczególnione w załączniku I, w tym m.in. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.

Należy tutaj zaznaczyć, że załącznik ten nie stanowi katalogu zamkniętego lecz przykładowe usługi elektroniczne.

Zakup publikacji jako usługa elektroniczna a import usług

Zakup usług elektronicznych stanowi import usług, a więc sytuację, w której obowiązek rozliczenia podatku należnego od danej transakcji spoczywa nie na sprzedawcy, a nabywcy danej usługi. Zgodnie bowiem z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem opodatkowania danej usługi na rzecz podatnika jest kraj siedziby (bądź stałego miejsca zamieszkania) nabywcy.

Ważne jest ustalenie czy zakup publikacji - artykułów prasowych i opracowań w formie online kupionych od kontrahenta zagranicznego zalicza się do zakupu usług elektronicznych.

Artykuły prasowe i opracowania zostały ściągnięte ze strony kontrahenta zagranicznego, więc sposób ich dostarczenia wskazuje, że mamy do czynienia z usługą elektroniczną. W takim wypadku rozliczenie podatku VAT spoczywa na nabywcy, czyli rozlicza go polska firma według obowiązujących stawek podatkowych.

Uwaga!

Czynny podatnik VAT, który nabył z zagranicy artykuły prasowe albo opracowania w formie elektronicznej, mające służyć w całości jego działalności opodatkowanej, podatek VAT od importu usług rozliczy w tej samej kwocie oraz deklaracji zarówno po stronie sprzedaży i zakupów.

Istotne jest również z jakiego kraju nabywamy usługę w formie elektronicznej:

  • jeżeli zakup publikacji w formie elektronicznej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej przed zakupem należy dokonać zgłoszenia VAT-UE, wiąże się to z otrzymaniem europejskiego numeru NIP (prefiks PL występuje przed numerem NIP)

  • jeżeli zakup publikacji następuje z kraju spoza Unii Europejskiej, nie jest wymagane zgłoszenie VAT-UE.

W związku tym, że VAT od tej transakcji ma rozliczyć podmiot krajowy, istotne jest, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. W przypadku importu usług nie ma odrębnych regulacji. Powstaje on na zasadach ogólnych, czyli w momencie wykonania usługi lub dokonania zapłaty (w zależności co nastąpiło jako pierwsze).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów