Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup publikacji w formie elektronicznej a import usług

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Warto tutaj zaznaczyć, że nie chodzi tylko o kraje Unii Europejskiej. Do tych transakcji można zaliczyć m.in. korzystanie z usług elektronicznych. Czy zakup publikacji - artykułów prasowych lub opracowań w formie elektronicznej, jeżeli zostały one ściągnięte ze strony internetowej kontrahenta zagranicznego, będzie zaliczane do usług elektronicznych i traktowane jak import usług?

Import usług

Import usług zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług, jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Zatem obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej transakcji będzie w większość przypadków po stronie nabywcy usługi.

Z importem usług mamy do czynienia, gdy podmiot, który świadczy usługę, ma siedzibę poza granicami Polski a odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i dokonuje importu usług -  ma obowiązek z tego tytułu naliczyć podatek VAT.

Zakup publikacji a usługa elektroniczna

Do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 wymienia listę usług elektronicznych, która obejmuje w szczególności:

a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;

b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;

c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;

e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);

f) usługi wyszczególnione w załączniku I, w tym m.in. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.

Należy tutaj zaznaczyć, że załącznik ten nie stanowi katalogu zamkniętego lecz przykładowe usługi elektroniczne.