Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu a aktualizacja VAT-26

Informację VAT-26 składają podatnicy, którzy chcą odliczać VAT w 100% na wydatki od pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT. Służy to zgłoszeniu tych pojazdów, które będą wykorzystywane jedynie na potrzeby działalności gospodarczej. Oprócz złożenia formularza VAT-26 należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu potwierdzającą użytek na cele firmowe. Jeżeli następuje zmiana wykorzystania pojazdu, trzeba złożyć aktualizację VAT-26.

Złożenie informacji VAT-26

Od 1 kwietnia 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Na mocy nowelizacji przedsiębiorcy mają prawo odliczać tylko 50% kwoty VAT od wydatków eksploatacyjnych z wyjątkiem paliwa do samochodów osobowych, gdzie obecnie nie przysługuje odliczenie VAT. Od 1 lipca 2015 będzie również możliwe odliczenie 50% VAT od wydatków na paliwo.

Pełne odliczenie VAT przysługuje, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Ustawodawca nałożył w związku z tym dodatkowy obowiązek dokonania zgłoszenia  informacji o tych pojazdach na druku VAT-26 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym samochodem. Gdy nie zostanie to zrobione w obowiązującym terminie, za datę rozpoczęcia użytkowania tylko na potrzeby działalności gospodarczej uznaje się datę złożenia deklaracji. Oprócz złożenia druku VAT-26 konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu wraz ze wskazaniem stanów licznika, co ma na celu wykluczenie użycia auta do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy zobowiązani są również sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

W informacji VAT-26 oprócz danych podatnika w części C należy podać:

  • dane dotyczące pojazdu (markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji),

  • datę nabycia pojazdu,

  • datę poniesienia pierwszego wydatku,

  • datę zmiany wykorzystania pojazdu - wypełnia się jedynie dla informacji aktualizacyjnych.

Kiedy dokonać aktualizacji VAT-26

Aktualizacji VAT-26 należy dokonać najpóźniej przed dniem, w którym następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego, ale przepisy nie precyzują dokładnie o jaką zmianę chodzi. W objaśnieniach do informacji VAT-26 określono niezbyt szczegółowo, kiedy należy dokonać aktualizacji VAT-26.

Uwaga!

Aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (z wykorzystania wyłącznie do działalności na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej  i do celów innych niż działalność gospodarcza) najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany.

Jest to jedyny warunek wyszczególniony w przepisach, zobowiązujący podatnika do złożenia aktualizacji VAT-26.