0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest wykroczenie skarbowe?

W Kodeksie karnym skarbowym można znaleźć dwa rodzaje czynów zabronionych:

 • przestępstwo skarbowe - czyn zabroniony przez Kodeks pod groźbą kary grzywny (w stawkach dziennych), ograniczenia lub pozbawienia wolności;
 • wykroczenie skarbowe - za popełnienie którego grozi kara grzywny określona kwotowo, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2014 r. jest to 8400 zł). Wykroczeniem może być jednak także inny czyn zabroniony wymieniony w Kodeksie karnym skarbowym.

Jeśli popełniony przez podmiot czyn zabroniony jest społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez obowiązujący w momencie jego popełnienia akt prawny, wówczas odpowiada on karnie. W przypadku niskiej szkodliwości społecznej klasyfikuje się go jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wykroczeniem skarbowym może być np. opóźnienie w terminie złożenia deklaracji, aktualizacji danych lub zapłaty podatku. Do tej kategorii trzeba zakwalifikować także uchylanie się od opodatkowania.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego - forma

Osoba odpowiedzialna za popełnienie wykroczenia skarbowego może z własnej woli zgłosić to urzędowi skarbowemu. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia musi zostać złożone na piśmie. Wtedy trzeba do niego załączyć dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba wywiązała się już z popełnionych uchybień. Nie istnieją żadne urzędowe wzory zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia skarbowego, dlatego tego rodzaju pismo trzeba sporządzić samodzielnie. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia można złożyć ustnie - wtedy sprawca musi osobiście przyjść do urzędu skarbowego, a jego oświadczenie jest bezpośrednio zapisywane do protokołu. Zgłoszenie popełnienia czynu zabronionego w US nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego - treść

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia składa się z:

 • danych sprawcy: imienia, nazwiska oraz adresu,
 • danych firmy: nazwy i adresu siedziby,
 • nazwy urzędu właściwego dla sprawcy,
 • wskazania przepisów Kodeksu karnego skarbowego, którym podlega popełniony czyn,
 • określenia czynu, którego sprawca się dopuścił,
 • informacji o uiszczeniu uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej,
 • okresu, za który zaległość została opłacona/ogłoszona oraz wskazanie jej wysokości,
 • informacji o niepodleganiu okolicznościom opisanym w art.16 § 5 i § 6 k.k.s.,
 • podpisu sprawcy.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia skarbowego - termin

W regulacjach prawnych nie zawarto terminu złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia w US. Trzeba jednak nie zapominać, że uniknąć konsekwencji karnych skarbowych można jedynie, gdy dokona się tego przed:

 • czasem, kiedy organ ścigania będzie miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia skarbowego;
 • rozpoczęciem przez organ ścigania czynności służbowych, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzających lub kontrolnych zmierzających do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Do pobrania:

Zawiadomienie o popelnieniu wykroczenia skarbowego - wzor.pdf
Zawiadomienie o popelnieniu wykroczenia skarbowego - wzor.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów