0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania lekarskie po chorobie a kilka miejsc pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Choroba pracownika jest utożsamiana najczęściej z koniecznością uzyskania zwolnienia lekarskiego oraz nieobecnością zatrudnionego w zakładzie pracy. Niekiedy jednak konieczne jest wykonanie badań, które potwierdzą powrót do pełnej sprawności i umożliwią wykonywanie pracy. Czy badania lekarskie po chorobie można wykorzystywać w kilku miejscach pracy?

Możliwość pracy w kilku miejscach

Obecne przepisy prawa pracy nie zakazują podejmowania zatrudnienia w kilku różnych miejscach, nawet jeśli miałoby to nastąpić na podstawie dużej liczby umów o pracę. Tak naprawdę wykonywanie pracy na kilku etatach zależy od możliwości organizacyjnych danej osoby – jeśli będzie ona w stanie pogodzić zatrudnienie w kilku miejscach, nie ma przeszkód do tego, aby tak właśnie pracowała.

Zatrudnienie w kilku firmach gwarantuje pracownikowi pełny zakres praw wynikających z przepisów prawa pracy (głównie z Kodeksu pracy). Innymi słowy, osoba zatrudniona w różnych przedsiębiorstwach ma takie same prawa i obowiązki jak pracownik wykonujący swoje obowiązki w ramach tylko jednego etatu.

Badania lekarskie po chorobie

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie zawsze oznacza konieczność wykonania badań przed powrotem do pracy. Jeśli nieobecność w firmie nie przekracza 30 dni, to pracownik nie jest zobowiązany do wykonania jakichkolwiek badań – wystarczy, że czuje się dobrze i może powrócić do wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy nieobecność spowodowana chorobą trwa dłużej niż wskazane 30 dni. Zgodnie z treścią art. 229 §2–4a kp pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Z powyższego jasno wynika, że pracownik chorujący dłużej niż miesiąc musi poddać się badaniom lekarskim – jeśli będą one pozytywne, uzyska zezwolenie na wykonywanie swojej dotychczasowej pracy. W przypadku negatywnych wyników badań lekarskich pracodawca będzie musiał podjąć decyzję, czy zwolni daną osobę, czy też przesunie ją na inne stanowisko i wyznaczy nowy zakres obowiązków (uwzględniających aktualny stan zdrowia danej osoby).

Wyrok SN z 7 sierpnia 2013 roku (sygn. akt SNO 16/13)

Z treści art. 229 § 2 kp nie można wywodzić obowiązku przedstawienia przez pracownika rozpoczynającego urlop wypoczynkowy po zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni. Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania wynikający z tej normy prawnej wiąże się z kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopuszczenie do wykonywania pracy pracownika po długiej chorobie bez potwierdzenia zachowania zdolności do pracy byłoby obciążone ryzykiem z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania pracy. Odnosi się to zatem do sytuacji, w której po okresie choroby pracownik ma faktycznie świadczyć pracę. W takich wypadkach dopuszczenie do pracy powinno poprzedzić badanie lekarskie. W sytuacji natomiast, gdy bezpośrednio po zakończenia zwolnienia chorobowego pracownik rozpoczyna urlop wypoczynkowy, o żadnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa pracy nie może być mowy. W takim razie, nieprzeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

Ważność badań lekarskich w drugim zakładzie pracy

Osoby pracujące na kilku etatach w różnych firmach dosyć często zastanawiają się, czy badania lekarskie po chorobie, uprawniające ich do wykonywania obowiązków mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie pracy. Taka sytuacja pojawia się również w przypadku częstych zmian pracy – pracodawcy nie chcą wysyłać nowych pracowników na kolejne badania, lecz wolą skorzystać z tych wyników, które posiada już dana osoba (podyktowane jest to zarówno oszczędnością pieniędzy, jak i czasu).

Okazuje się, że wykorzystywanie badań lekarskich uzyskanych w jednym zakładzie pracy na rzecz innej firmy jest prawnie dopuszczalne i to od wielu lat – dodajmy jednak, że taka sytuacja wiąże się wyłącznie ze zmianą pracy (przejściem z jednej firmy do drugiej, a nie z wykonywaniem równoległego zatrudnienia w kilku miejscach). Aby skorzystać z takiej możliwości, należy spełnić konkretne warunki:

  • przerwa pomiędzy zatrudnieniem musi wynosić do 30 dni;
  • orzeczenie lekarskie od poprzedniego pracodawcy musi być aktualne;
  • potwierdzenie przez nowego pracodawcę, że warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie od jego poprzednika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Wyjątkiem od powyższej możliwości wykorzystania jednego pakietu badań jest zatrudnianie pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – w takich przypadkach zawsze istnieje obowiązek przeprowadzenia badań wstępnych.

W przypadku badań kontrolnych po przebyciu długotrwałej choroby pracownik jest zobowiązany do uzyskania wyników lekarskich dla każdego pracodawcy z osobna. Innymi słowy, każda zatrudniająca daną osobę firma musi wystawić osobne skierowanie na badania lekarskie.

Przykład 1.

Pan Paweł jest zatrudniony w firmie X. Posiada komplet badań lekarskich, które uprawniają go do wykonywania obowiązków pracowniczych. Mężczyzna po 20 dniach pracy zdecydował jednak, że podejmie zatrudnienie w konkurencyjnej firmie, która oferuje mu lepsze warunki finansowe. W tej sytuacji nie musi wykonywać nowych badań lekarskich i może powołać się na te, które zostały wykonane w firmie X.

Przykład 2.

Pan Paweł pracuje równolegle w 2 firmach, od 35 dni przebywał jednak na zwolnieniu lekarskim z powodu ciężkiej choroby płuc. Leczenie mężczyzny okazało się skuteczne i czuje się on na tyle dobrze, że chciałby wrócić do pracy. W tej sytuacji jego pierwszy pracodawca skierował go na obowiązkowe badania lekarskie – potwierdziły one dobry stan zdrowia pana Pawła. Mężczyzna chciałby skorzystać z tych badań i przedstawić je swojemu drugiemu pracodawcy, jednak nie jest to możliwe w świetle obowiązujących zasad – każdy pracodawca musi bowiem wydać osobne skierowanie na przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających do podjęcia zatrudnienia po długiej przerwie spowodowanej chorobą. Pan Paweł będzie musiał udać się na ponowne badania, tym razem jednak ze skierowaniem ze swojego drugiego zakładu pracy.

Podsumowanie

Powrót pracownika po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni zawsze wymaga skierowania go na badania lekarskie celem potwierdzenia jego zdolności do świadczenia pracy. Niezależnie od tego, w ilu zakładach pracy pracuje taka osoba, musi ona przeprowadzić badania dla każdego pracodawcy z osobna. Innymi słowy, badanie lekarskie po chorobie pracownika musi być wykonane dla każdego zakładu pracy z osobna i na odrębne skierowanie wystawione przez przełożonego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów