0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwa jest zmiana rozkładu czasu pracy z inicjatywy pracodawcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozplanowanie godzin pracy dla pracownika stanowi podstawę organizacji czasu pracy. Dzięki niemu osoba zatrudniona może połączyć świadczenie pracy np. z obowiązkami rodzinnymi lub innymi zobowiązaniami. Czy w związku z tym pracodawca może zmienić z dnia na dzień wcześniej ustalony plan pracy? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach może nastąpić zmiana rozkładu czasu pracy? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Rozkład czasu pracy – podstawa prawna oraz najważniejsze informacje

Dla ogromnej większości pracowników podstawowe regulacje w zakresie czasu pracy zostały zawarte w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”.

Zgodnie z brzmieniem art. 129 § 1 kp czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem odrębności dotyczących szczególnych systemów czasu pracy uregulowanych w kp.

Czteromiesięczny podstawowy okres rozliczeniowy może być jednak w pewnych okolicznościach przedłużony. Jak bowiem wynika z art. 129 § 2 kp, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony – nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Konkretny pracownik wykonuje pracę w granicach czasowych wyznaczonych w indywidualnym rozkładzie czasu pracy, który bywa także określany jako grafik lub harmonogram.

Rozkład czasu pracy ustala się na podstawie wymiaru czasu pracy obowiązującego danego pracownika. Taki harmonogram określa rozkład godzin pracy w poszczególnych dniach roboczych, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych od pracy wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, a także okresów odpoczynku: dobowego i tygodniowego. 

W grafiku nie powinno się ustalać godzin pracy w niższym wymiarze czasu pracy niż ustalony w umowie (ryzyko przestoju niezawinionego przez pracownika). Nie jest także dopuszczalne określenie pracy w wyższym wymiarze, mogłoby to bowiem zostać zinterpretowane jako planowanie pracy w godzinach nadliczbowych, co jest niezgodne z zasadami prawa pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy może być sporządzony zarówno w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej. Grafik może być określony na czas krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy, musi jednak obejmować co najmniej 1 miesiąc.

Przepisy kp regulują postępowanie w zakresie terminu, jaki ma pracodawca na przekazanie pracownikowi harmonogramu pracy na dany okres. 

Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład

Korekta rozkładu czasu pracy – czy jest możliwa?

Przepisy kp nie zawierają postanowień dotyczących zmiany rozkładów czasu pracy, w związku z czym nie jest to bezwzględnie zabronione. Dopuszczalne jest zatem przyjęcie założenia, zgodnie z którym – w pewnym okolicznościach – jeżeli istnieje rzeczywiste uzasadnienie podjęcia takich działań, korekta harmonogramu jest dozwolona. Nie może to jednak pozostawać w sprzeczności z zasadami prawa pracy.

Zasadniczo nie budzi wątpliwości zmiana rozkładu czasu pracy dokonana na wniosek pracownika. Jeżeli pracownik wywodzi korzyść z takiej modyfikacji, to można przyjąć, że zgoda pracodawcy jest działaniem w interesie zatrudnionego. Akceptując wniosek pracownika, pracodawca musi pamiętać, aby nie spowodowało to naruszenia powszechnie obowiązujących zasad prawa pracy.

Przykład 1. 

Pracownik zwrócił się do pracodawcy o zmianę rozkładu czasu pracy w następnym dniu ze względu na przyczyny natury rodzinnej. Decyzja pracodawcy jest uwarunkowana następującymi czynnikami: potrzebami pracownika i zakładu pracy oraz koniecznością przestrzegania przepisów kp. Jak więc powinien postąpić przełożony? Pracodawca po przeanalizowaniu okoliczności zgodził się dokonać zmian w rozkładzie czasu pracy – na wniosek pracownika. Korekta harmonogramu nie spowoduje zaburzenia w procesie pracy, nie zostaną ponadto naruszone przepisy prawa pracy (w szczególności dotyczące minimalnego dobowego odpoczynku oraz w zakresie dni wolnych od pracy w ramach okresu rozliczeniowego).

Zmiana rozkładu czasu pracy z inicjatywy pracodawcy

O ile zmiana grafiku na wniosek pracownika jest dozwolona przy zachowaniu podstawowych zasad prawa pracy, o tyle taka modyfikacja w ramach jednostronnej decyzji pracodawcy wymaga zaistnienia szczególnych okoliczności. Jak już wspomnieliśmy, przepisy art. 129 kp nie regulują omawianych zagadnień, w związku z czym zmiana rozkładu czasu pracy nie jest – co do zasady – zabroniona. Aby jednak była zgodna z prawem, muszą być spełnione pewne warunki. W piśmie z 6 kwietnia 2009 roku (GPP-417-4560-19/09/PE/RP) Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) uznała, że jednostronna zmiana rozkładu czasu pracy przez pracodawcę jest możliwa, lecz może to nastąpić wyjątkowo – w szczególnych okolicznościach. Równocześnie harmonogram czasu pracy nie podlega swobodnym zmianom – podkreśliła PIP. Modyfikacje grafiku są dozwolone wyłącznie w przypadkach określonych w zakładowym prawie pracy (m.in. nieobecność pracownika o długotrwałym charakterze) oraz w przepisach kodeksowych, np. rekompensata pracy nadliczbowej w dniu rozkładowo wolnym (art. 151(3) kp) lub rekompensata za pracę w niedziele i święto (art. 151(11) kp).

Przykład 2.

Pracodawca zawarł w regulaminie pracy zapis, w którego myśl pracownicy zatrudnieni przy obsłudze klientów mogą być objęci zmianami dotyczącymi rozkładu czasu pracy, jeżeli wynika to z przyczyn nieprzewidzianych przy ustalaniu grafiku pracy, takich jak długotrwała, nieprzewidziana nieobecność innego pracownika. Czy pracodawca postąpił zgodnie z wytycznymi określonymi przez PIP? W świetle wyjaśnień przedstawionych przez PIP postępowanie pracodawcy należy uznać za prawidłowe. Zmiana grafiku została przewidziana w prawie wewnątrzzakładowym (regulamin pracy), dopuszczalność tej korekty ma incydentalny charakter, ponadto modyfikacja grafiku nie wynika z ponadstandardowych wymagań pracodawcy.

Przy zmianach rozkładów czasu pracy nie może być zatem mowy o dowolności – wprowadzenie swobody w tym zakresie świadczyłoby o pozorności obowiązku tworzenia grafików czasu pracy. Takie podejście godziłoby w bezpieczeństwo pracowników, temu bowiem służy opracowywanie harmonogramów.

Za dopuszczalnością zmiany regulaminu przez pracodawcę opowiedziało się także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). W piśmie Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 18 października 2013 roku (2013/9673/5) stwierdzono, że zmiany w harmonogramach czasu pracy są dozwolone z przyczyn obiektywnych, przy czym mogą one mieć wyłącznie wyjątkowy charakter potwierdzony odpowiednimi zapisami w prawie zakładowym. Takie korekty nie mogą być uzasadnione dodatkowymi potrzebami pracodawcy. Zaznaczono jednocześnie, że przepisy kp nie wskazują, z jakim wyprzedzeniem zmiany rozkładu czasu pracy mają być dokonywane.

Istnieje możliwość zaistnienia sytuacji, w której zastosowanie 7-dniowego terminu nie będzie możliwe, choćby w przypadku choroby pracownika i konieczności jego zastępstwa. Takich zdarzeń nie można przewidzieć, a na danym stanowisku jest wymagane zachowanie ciągłości pracy.

Z opinii MPiPS można wywnioskować dopuszczalność zmiany rozkładu czasu pracy bez zachowania tygodniowego terminu. Ponadto, w wyjątkowych okolicznościach, zmiana harmonogramu może być dokonana zaledwie z 1-dniowym wyprzedzeniem.

Czy pracodawca może zmienić z dnia na dzień wcześniej ustalony plan pracy? Podsumowanie

Pracodawca jest obowiązany określić indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika na okres nie krótszy niż miesiąc. Grafik powinien być przekazany pracownikowi z tygodniowym wyprzedzeniem. Przepisy kp nie regulują kwestii zmiany harmonogramów w czasie ich obowiązywania, jednak w świetle wyjaśnień PIP i MPiPS takie korekty są dopuszczalne wyjątkowo – w razie zaistnienia szczególnych okoliczności. Takie zmiany mogą wynikać z wniosku pracownika, wówczas modyfikacja rozkładu czasu pracy nie wzbudza większych kontrowersji. W przypadku modyfikacji spowodowanej jednostronną decyzją pracodawcy zmiana grafiku musi być podyktowana szczególnymi uwarunkowaniami faktycznymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów