0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwa jest zmiana wynagrodzenia cudzoziemca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość wynagrodzenia jest przedmiotem zgłoszenia w toku wnioskowania o zezwolenie na pracę cudzoziemca. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czy możliwa jest zmiana wynagrodzenia cudzoziemca względem zgłoszenia do urzędu!

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę a zmiana wynagrodzenia cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli zamierza on wykonywać pracę:

 • u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • u innego pracodawcy użytkownika.

Zmiana jest także wymagana, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 ustawy o cudzoziemcach, tj. w razie:

 • zmiany stanowiska, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 
 • zmiany w zakresie najniższego wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;
 • wymiaru czasu pracy;
 • rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków;
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Przykład 1.

Czy możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia cudzoziemcowi bez zmiany zezwolenia jednolitego? 

Z uwagi na fakt, że zezwoleniem jest objęte wyłącznie najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec – nie ma konieczności jego zmiany w przypadku podwyższenia takiego wynagrodzenia powyżej zgłoszonego pułapu.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi a zmiana wynagrodzenia

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza m.in. dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi:

 • nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę cudzoziemcowi;
 • stanowisko lub rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • okres pracy oznaczony datami;
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy;
 • najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną;
 • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu bądź w miesiącu.

W przypadku zmiany wynagrodzenia oświadczenie zawiera wyłącznie informację o najniższym wynagrodzeniu, jakie może otrzymać cudzoziemiec. Nie jest więc dopuszczalne obniżenie go poniżej tego pułapu w ramach tego samego oświadczenia.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Zezwolenie na pracę a zmiana wynagrodzenia cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę obejmuje informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi, tj.:

 • okres lub okresy pracy oznaczone datami;
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • podstawę prawną wykonywania pracy;
 • wymiar czasu pracy lub przewidywaną liczbę godzin pracy w ciągu miesiąca lub tygodnia;
 • wysokość wynagrodzenia określoną stawką godzinową lub miesięczną;
 • zakres podstawowych obowiązków w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i określa:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca;
 • najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku;
 • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu;
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy;
 • okres ważności zezwolenia. 

Nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę: 

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania;
 • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków;
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Zezwolenie na pracę obejmuje informację o najniższym wynagrodzeniu, stąd zwiększenie wynagrodzenia pracownikowi nie wymaga zmiany zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagających wysokich kwalifikacji

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie poniższe warunki.

Cudzoziemiec zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym oraz ma formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu, ma wyższe kwalifikacje zawodowe i ubezpieczenie zdrowotne, a także posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów.

Jednocześnie podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy powinien być w sytuacji, w której ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazane w umowie nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zezwolenie może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, bez zmiany tego zezwolenia:

 • cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu;
 • cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony;
 • cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu.

Również zatem w przypadku tego szczególnego zezwolenia nie ma konieczności zmiany zezwolenia w przypadku zwiększenia wynagrodzenia. Taka zmiana jest niezbędna w razie jego obniżenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów