0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa - zmiany w prawie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

25 grudnia 2014 r. ma wejść w życie nowa Ustawa o ochronie praw konsumenta, która nieco zmodyfikuje kwestie związane z zawieraniem umów poza lokalem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (akwizycja).

Umowa zawarta poza lokalem działalności - obecnie

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym konsument, który przystąpił do zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać zawarte na piśmie. Za odstąpienie od tego typu umowy konsument nie może ponosić żadnych opłat. Przedmiot umowy podlega zwrotowi w ciągu 14 dni w stanie niezmienionym.

Co ważne, zawierając umowę poza siedzibą firmy, sprzedający jest zobligowany do okazania dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości. Ponadto należy pisemnie poinformować nabywcę o prawie do odstąpienia od umowy oraz przekazać mu wzór, o którym mowa powyżej. Umowa zawarta między dostawcą a konsumentem powinna również mieć formę pisemną oraz zawierać informacje o: dacie, rodzaju i przedmiocie świadczenia, a także o jego cenie.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - zmiany

Nowe regulacje Ustawy o ochronie praw konsumenta wprowadzają pojęcie umowy zawartej poza lokalem firmy. Zgodnie z niniejszymi regulacjami jest to umowa zawarta z konsumentem:

  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej;
  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem firmy danego przedsiębiorcy;
  • w lokalu firmy danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej obecności fizycznej obu stron.

 

Ważne!

Przepisy zawarte w tej ustawie, dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, nie odnoszą się do umów o wartości do 50 zł.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. Okres rozwiązania umowy zostanie wydłużony do 14 dni. Tak jak przed zmianami w celu wydłużenia ww. okresu, konieczne będzie złożenie stosownego oświadczenia. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 24 czerwca 2014 roku, a jej zapisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od tej daty.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów