0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja degresywna krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym spośród najbardziej popularnych sposobów naliczania amortyzacji środków trwałych jest metoda degresywna. Zakłada ona, iż wydajność środka trwałego spada wraz z upływem czasu - zatem należałoby przyjąć malejącą stawkę amortyzacji. Nazywana jest ona także metodą malejącego salda, ponieważ wartość netto środka trwałego z każdym rocznym odpisem maleje.

Na czym polega amortyzacja degresywna?

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. W pierwszym podatkowym roku użytkowania środków trwałych odpisy nalicza się przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Natomiast w następnych latach podatkowych  bazę stanowi wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalona na początek kolejnych lat ich używania.

Co istotne, metody degresywnej nie stosuje się do końca okresu całkowitego zamortyzowania środka trwałego, lecz do momentu, kiedy wysokość odpisów zrówna się z odpisami wyliczonymi według metody liniowej. Wtedy należy przejść na naliczanie amortyzacji właśnie według stawki liniowej. Należy pamiętać, że przyjętą na początku metodę dokonywania odpisów przedsiębiorca jest zobowiązany kontynuować do końca okresu amortyzacji.

Jakie składniki majątku podlegają amortyzacji degresywnej?

Do zamkniętego katalogu środków trwałych wymienionych w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop, należą maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj.:

  • kotły i maszyny energetyczne,
  • maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania,
  • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
  • urządzenia techniczne,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane w innym miejscu.

Zalety stosowania metody degresywnej

Amortyzacja degresywna jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorstw generujących duże przychody oraz dla osób dopiero zaczynających działalność gospodarczą. Korzyści podatkowe są lepsze niż przy zastosowaniu odpisów według metody liniowej, ponieważ następuje szybsze umorzenie środka trwałego w początkowych okresach od jego zakupu. Skutkuje to zwiększeniem kosztów uzyskania przychodu, które pomniejszają podstawę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów