0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do wizerunku - czy wiesz na czym polega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy nie definiują czym jest pojęcie "prawo do wizerunku". Dlatego w kwestii tej należy odnieść się do definicji słownikowej, która stosowana jest w orzecznictwie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN wizerunek to czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp., a także sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana.

Prawo do wizerunku jest chronione, między innymi przez Kodeks cywilny, o czym stanowi jego art. 23. Ponadto prawo do wizerunku podlega regulacjom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co ciekawe, żaden z tych aktów nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wizerunku. Jednak w praktyce przyjęło się interpretować go jako podobiznę osoby w formie fotografii, obrazu czy rysunku.

Prawo do wizerunku a jego rozpowszechnianie

Kwestia rozpowszechniania wizerunku została uregulowana w art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z jego treścią rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia, zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Ważne!

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Prawo do wizerunku a brak zgody na rozpowszechnianie

Jak już wspomniano na wstępie, wizerunek podlega ochronie przez Kodeks cywilny, jak i ustawę o prawie autorskim. Przepisy umieszczone w tych aktach jasno określają konsekwencje rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby, która została na nim umieszczona.

Art. 24 Kodeksu cywilnego

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie, może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

 

Art. 83 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej, oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób.

 

Art. 78 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia, może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Reasumując, wykorzystanie wizerunku bez zgody osoby, która została na nim umieszczona wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, jak chociażby wypłata odszkodowania na cel społeczny (wskazany przez poszkodowanego), która ma stanowić swego rodzaju rekompensatę za wyrządzone szkody.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów