Poradnik Przedsiębiorcy

Zawiesiłeś działalność gospodarczą? Możesz wciąż podpisywać dokumenty

Niekiedy sezonowy charakter wykonywanych czynności lub ograniczona płynność finansowa zmusza przedsiębiorców do zawieszenia działalności gospodarczej. Jest to pewna alternatywa dla tych, którzy nie chcą zamykać firmy, kiedy nadejdzie cięższy okres. Warto jednak wiedzieć, jakie prawa i obowiązki obejmują takie osoby, ponieważ zawieszenie przedsiębiorstwa nie jest jednoznaczne z niewykonywaniem żadnych czynności z nim powiązanych. W związku z tym, czy podatnik ma prawo do podpisywania jakichkolwiek dokumentów związanych z zawieszoną działalnością?

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące zawieszenia działalności firmy znajdują się w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowę o pracę może zawiesić działalność na okres od 30 dni do nawet 24 miesięcy. W przypadku spółki cywilnej, jej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem, że zostanie zgłoszone przez wszystkich wspólników. Okres zawieszenia działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis takiej informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. 

Co do zasady w okresie zawieszenia nie można wykonywać czynności wchodzących w zakres prowadzonej firmy i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym niemożliwe jest dokonywanie sprzedaży towarów lub świadczenie usług, a co za tym idzie wystawianie dokumentów, tj. faktur czy rachunków Nie wyklucza to natomiast ponoszenia przez przedsiębiorcę kosztów zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest w tym przypadku organizacja. U każdego przedsiębiorcy koszty te będą inne, jednak w praktyce najczęściej są nimi:

  • koszty utrzymania lokalu, w którym znajduje się siedziba lub miejsce wykonywania działalności,
  • koszty utrzymania rachunków bankowych, 
  • obowiązkowe koszty i opłaty, jakie należy ponosić nawet w okresie zawieszenia (np. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, itp.).

W tym okresie przysługuje mu także kilka uprawnień i obowiązków, którymi są w szczególności:

  • prawo do przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
  • obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z czynnościami wykonywanymi przed zawieszeniem przedsiębiorstwa,
  • wykonywanie wszelkich czynności nakazanych przepisami prawa.

Istnieje także możliwość poddania zawieszonego przedsiębiorstwa kontroli na zasadach przewidzianych dla osób wykonujących działalność gospodarczą. Czynności kontrolne mogą być wykonywane tylko po okazaniu legitymacji służbowej przez inspektora oraz po doręczeniu upoważnienia do dokonania kontroli danej firmy. Co ważne, zakres kontroli nie może wykraczać poza ramy określone w upoważnieniu.

Zatem odnosząc się do powyższych rozważań przedsiębiorca w okresie zawieszenia swojej działalności gospodarczej bez problemu może zatwierdzać i podpisywać dokumenty, które mieszczą się w zakresie obowiązujących go praw i obowiązków. Oznacza to, że wydatki na m.in. zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów nie złamią warunków, jakim podlega zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.