0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zniknąć z krajowego rejestru dłużników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorco, powinieneś wiedzieć, że wbrew pozorom nie trudno jest trafić na czarną listę dłużników. Wystarczy, że spóźnisz się z dokonaniem płatności, a możesz zostać zgłoszony do BIG-u. W Polsce obecnie działają trzy biura: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów i Rejestr Dłużników ERIF. Każde z nich działa samoistnie, na zasadzie konkurencji, więc mogą udostępniać rożne informacje o dłużnikach. Dla przedsiębiorcy mogą one być dobrym narzędziem ostrzegawczym albo też niebezpieczeństwem w drodze do dalszego rozwoju. Przeczytaj nasz artykułu, a  dowiesz się, jak rozwiązać problem i zniknąć z krajowej listy dłużników.

Jak można trafić do rejestru dłużników?

Każdy ma prawo wpisać na listę dłużników podmiot, który spóźnił się z opłatą należności przynajmniej o 60 dni, a wartość zadłużenia wynosi:

  • 200 zł w przypadku konsumenta,

  • 500 zł w przypadku przedsiębiorcy.

Co ważne, jeżeli podstawę zapisu tworzy tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądowy lub ugoda sądowa opatrzone klauzulą wykonalności, kwota i okres zaległości nie ma znaczenia. Jedynym obowiązkiem jest wówczas dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty listem poleconym lub osobiście na 14 dni przed wpisem.

Jak sprawdzić, czy trafiłeś do rejestru dłużników?

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych gwarantuje każdemu możliwość darmowej weryfikacji bazy danych rejestru dłużników, jednak nie częściej niż raz na pół roku. Wynika to z treści art. 23 wspomnianej ustawy:

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro (...). Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

W pozostałych przypadkach dostęp do rejestru jest odpłatny. Opłata oscyluje w granicach 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ponadto, bazy te umożliwiają uzyskanie:

  • raportu podsumowującego wszystkie dane gospodarcze, jakie znajdują się na temat przedsiębiorcy w konkretnej bazie na dzień jej weryfikacji;

  • raportu osób, jakie pytały o przedsiębiorcę w ostatnich 12 miesiącach.

Jak zniknąć z rejestru dłużników?

Przedsiębiorca, który już trafił na listę BIG-u jako dłużnik, może z niej zniknąć pod jednym warunkiem - musi całkowicie spłacić zadłużenie. W przeciwnym razie może tam pozostać nawet przez okres 10 lat. W tych okolicznościach można wyróżnić trzy sposoby na wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru dłużników.

Całkowita spłata zobowiązania  

Gdy nastąpi całkowita spłata zadłużenia, zgodnie z ustawą, na mocy której działają instytucje prowadzące rejestry dłużników, wierzyciel przekazuje do właściwego biura informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązań w terminie 14 dni od dnia:

1) złożenia wniosku przez podmiot, którego dotyczy zobowiązanie,

2) od dnia wywiązania się z zobowiązania z własnej inicjatywy.

Następnie w terminie kolejnych 7 dni biuro usuwa informacje, których dotyczył wniosek.

Sprzedaż wierzytelności

Jeżeli wierzyciel zdecyduje się zbyć wierzytelność i złoży taką informację w BIG, to w terminie  14 dni od uzyskania informacji od wierzyciela o zbyciu wierzytelności wpis o dłużniku jest usuwany. Nie będzie to miało jednak miejsca, jeżeli nowy wierzyciel (nabywca wierzytelności) przed upływem tego terminu złoży wniosek o aktualizację danych w zakresie określenia wierzyciela.

Upływ czasu

Wpis w bazie dłużników może zostać usunięty również “z urzędu” po upływie 10 lat. Zgodnie bowiem z art. 31 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Biuro usuwa informacje gospodarcze: (...) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Dokonanie wpisu do rejestru dłużników może posłużyć jako narzędzie służące do egzekwowania nieuregulowanej należności z tytułu wykonanej usługi czy dokonanej dostawy towarów. Z drugiej strony wpis na listę dłużników może rzucać negatywny cień na rozwój gospodarczy przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów