0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od kiedy kasy online zostaną wprowadzone?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

15 marca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Powyższa zmiana prawa wprowadziła kasy online. Od kiedy kasy online zastąpią kasy tradycyjne? W jakim okresie należy wymienić starą kasę na nową kasę online? Wyjaśniamy w artykule!

Skutki wprowadzenia kas online

Na wstępie należy wyjaśnić, że kasy online będą w sposób zasadniczy różniły się od obecnie stosowanych urządzeń. Dotychczas przedsiębiorca ewidencjonujący na kasie sprzedaż, towar lub usługi, nie przesyłał żadnych informacji o transakcji do organów kontroli. Zostawały one zapisane w pamięci urządzenia i w raportach z kasy fiskalnej. Nowe kasy online mają wbudowaną funkcję, która umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Urządzenie to przesyła informacje o każdej transakcji zewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Co istotne, przesyłane informacje są w pełni anonimowe, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kasy online stanowią w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku, gdy poda on ten numer w trakcie dokonywania transakcji.
Tym samym Szef KAS będzie gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów nabywających dane towary lub usługi. 

Przesyłanie danych z kas online odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany. To znaczy, że kasa online jest fiskalizowana w momencie jej pierwszego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie wysyła, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył danych jest dokonywany za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Zdaniem ustawodawcy ma to przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Czy tak rzeczywiście będzie, przekonamy się podczas używania kas. Wydaje się jednak, że powyższy mechanizm przesyłania danych może mieć mniejszy wpływ, niż przewiduje to Ministerstwo Finansów. Obecnie bowiem bardzo rzadko spotyka się sytuację nieewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Zmiany w ustawie o VAT w związku z kasami online

Kasy online zapewnią klientowi możliwość otrzymania m.in. paragonu fiskalnego w formie papierowej, wówczas podatnik je użytkujący będzie zobowiązany do drukowania kopii dokumentów fiskalnych lub przekazywania ich w formie elektronicznej za zgodą nabywcy (art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy VAT). Regulacja ta stanowi uproszczenie dla podatników.

Przepis pkt 12 w art. 111 ust. 3a ustawy VAT, nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas w sposób, który został określony w art. 111a ust. 3 ustawy VAT. Przesył danych ma charakter ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni, co oznacza, że kasa online ma możliwość przesyłu informacji w czasie rzeczywistym. Proces ten jest automatyczny i zgodny z otrzymanym przez kasę harmonogramem przesyłu danych, a także bezpośredni, czyli informacje z kas online trafiają bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas, bez udziału podmiotów pośredniczących. 

Obowiązek przesyłu danych jest zatem w praktyce realizowany bez udziału człowieka (poza etapem podłączenia kasy do sieci telekomunikacyjnej), jest on nakładany jednakże na podatnika, jako że to podatnik jest adresatem normy prawnej.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący warsztat postanowił zakupić kasę fiskalną online. Dotychczas nie wykonywał on usług dla osób fizycznych. Jego siedziba mieści się w budynku garażowym. W związku z zainstalowaniem kasy online będzie musiał zapewnić podłączenie do sieci telekomunikacyjnej, która zapewni przesył danych. Tym samym podatnik poza zakupem kasy poniesie dodatkowe wydatki. 

Co zrobić, gdy zabraknie sieci? 

W wielu przypadkach, szczególnie na terenach wiejskich, zdarzają się przerwy (zanik sieci internetowej). Mając na uwadze problemy związane z brakiem zasięgu sieci komórkowych, brakiem operatorów świadczących na danym obszarze kraju usługi w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej, zaproponowano rozwiązanie umożliwiające w tego typu sytuacjach zmianę sposobu realizacji przez podatników obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

W dodanym przepisie ust. 3ab uregulowano sytuację, w której podatnik bez swojej winy nie może zapewnić połączenia pomiędzy kasą online a Centralnym Repozytorium Kas:

  • czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;
  • trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Powyższe rozwiązanie należy uznać za słuszne. Ustawodawca zwrócił bowiem uwagę, że nie zawsze istnieje możliwość przesyłu danych. 

Od kiedy kasy online zostaną wprowadzone i co to oznacza?

To od kiedy kasy online zostaną wprowadzone zostało dokładnie określone w nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o VAT. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT kasy fiskalne online podatnicy mogą użytkować od 1 maja 2019 roku.

W tym okresie ustawodawca wprowadził regulację mówiącą, że będziemy mogli użytkować poniższe rodzaje kas:

  • nowe kasy online;
  • kasy z elektronicznym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas;
  • kasy z papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas.

Od 1 maja 2019 r. w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie. Tym samym nie wymienimy już kasy na papierowy wydruk kopii.

Od kiedy kasy online zostały wprowadzone na rynek to tradycyjne kasy fiskalne będą stopniowo przez nie zastępowane. Takie działanie, biorąc pod uwagę liczbę kas w Polsce, ma zapewnić płynne przejście na nowe urządzenia.

Zgodnie z ustawą obowiązek wymiany kas na urządzenia online, został nałożony w szczególności na branże:

- I grupa: świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz
motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - od 1 stycznia 2020 r.

- II grupa: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - od 1 lipca 2020 r. 

- III grupa: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu - 1 stycznia 2021 r. 

Z uwagi na epidemie koronawirusa termin obowiązku wymiany kasy na nowe urządzenie online dla branż z II grupy, m. in.  gastronomicznej, hotelarskiej i sprzedaży węgla, został przesunięty na 1 stycznia 2021 r. natomiast dla podatników III grupy na dzień 1 lipca 2021 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów