0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niewadliwość i nierzetelność księgi przychodów i rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z § 11 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Dalsze ustępy tego paragrafu definiują, co oznacza zarówno niewadliwe jak i rzetelne prowadzenie KPiR. Co do zasady, za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi, natomiast nierzetelność księgi występuje gdy dokonane w niej zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego.

Wadliwość księgi przychodów i rozchodów

Wady podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynikają z naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ich prowadzenia, czyli wad formalnych do których zaliczyć należy np. nie zachowanie formy zbroszurowanej KPiR, brak numeracji poszczególnych jej kart czy brak chronologii.

Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów

Nierzetelna księga to taka, która zawiera zapisy operacji gospodarczych, które nie miały miejsca, są fikcyjne, a tym samym nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego np. wprowadzony zapis nie posiada żadnego uzasadnienia, brak jest dokumentów będących podstawą tego wpisu, bądź gdy brak w niej zdarzeń, które powinny być ujęte, np. nie zaksięgowana faktura.

Są jednak sytuacje, w których pomimo wystąpienia pewnych błędów, księgę można uznać za rzetelną, o czym mowa w § 11 ust. 4 wyżej wymienionego rozporządzenia. Są to sytuacje, gdy:

  1. niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5% przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy,
  2. brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie księgi,
  3. błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny,
  4. podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez organ kontroli skarbowej,
  5. błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe odpowiadające warunkom, o których mowa w § 12 ust. 3.

Wadliwość i nierzetelność księgi - skutki 

Wadliwość lub nierzetelność powoduje, że organ podatkowy nie uznaje takich ksiąg za dowód. Jeśli jednak księga prowadzona jest wadliwie, ale rzetelnie, a ujawnione wady w świetle sprawy są nieistotne to księga ta może być uznana za dowód. Stwierdzenie przez organ podatkowy nierzetelność księgi skutkuje jej odrzuceniem i jest to czyn kwalifikowany zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu karnego skarbowego jako przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast wadliwe prowadzenie księgi podlega karze grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego, w związku z czym skutek wadliwego prowadzenia księgi jest dla podatnika zdecydowanie mniej odczuwalny niż w przypadku prowadzenia ksiąg nierzetelnie. Odrzucenie księgi może spowodować, iż to organ podatkowy będzie określał podstawę opodatkowania podatnika poprzez szacowanie, co może być dla niego niekorzystne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów