0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż usług parkingowych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek posiadania oraz ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej to jedna z powinności dotykająca przedsiębiorców. Nic zatem dziwnego, że wielu podatników zastanawia się, w jaki sposób można skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy sprzedaż usług parkingowych zobowiązuje do posiadania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna a możliwość zwolnienia

Zasadniczo w przypadku dokonywania sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pojawia się obowiązek ewidencjonowania takiego obrotu na kasie rejestrującej. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o VAT.

Dodatkowo na podstawie rozporządzeń MF podatnik ma obowiązek wystawiania oraz wydawania paragonów fiskalnych dokumentujących dokonaną sprzedaż. Warto podkreślić, że przepisy podatkowe przewidują możliwość skorzystania ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Tematyka ta została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W rezultacie przy założeniu spełnienia określonych warunków wynikających z tego rozporządzenia istnieje możliwość zwolnienia sprzedaży z konieczności posiadania kasy fiskalnej. Taka potencjalna możliwość obejmuje również sprzedaż usług parkingowych. Co ciekawe, w zakresie usług parkingowych możliwe są aż trzy różne scenariusze.

Sprzedaż usług parkingowych zwolniona ze względu na wielkość obrotu

Po pierwsze usługi parkingowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych.

Chodzi w tym przypadku o § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, który podaje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym – kwoty 20 000 zł.

Powyższe zwolnienie opiera się zatem na pewnym limicie obrotów w stosunku do usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencji, jeżeli wartość usług parkingowych nie przekracza 20 000 zł w roku poprzednim (w roku rozpoczęcia działalności limit ten wyliczany jest proporcjonalnie), to podatnik świadczący tego rodzaju usługi nie musi martwić się o kwestie kasy fiskalnej. Do limitu obrotu brane są pod uwagę wyłącznie usługi świadczone na rzecz osób prywatnych, zatem bez znaczenia pozostaje wartość świadczonych usług na rzecz innych przedsiębiorców.

Na marginesie warto dodać, że w przypadku przekroczenia limitu zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług parkingowych. W dniu 7 sierpnia wartość usług przekroczyła 20 000 zł. Kiedy podatnik ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej?

Podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej w swoim przedsiębiorstwie od 1 listopada.

Usługi parkingowe mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w zakresie kasy fiskalnej. Kluczowe w tym zakresie jest monitorowanie wielkości sprzedaży usług dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Usługi parkingowe zwolnione ze względu na płatności elektroniczne

Drugi możliwy przypadek zwolnienia opiera się na tzw. zwolnieniu przedmiotowym. Podstawą tego zwolnienia jest § 2 rozporządzenia wskazujący, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 37 załącznika wskazano świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W celu skorzystania z ww. zwolnienia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Co ciekawe, pierwszy warunek zostanie spełniony również w sytuacji, gdy płatność odbywa się kartą płatniczą (tak też twierdzi Dyrektor KIS w interpretacji z 4 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.233.2018.2.ISZ). Ważną informacją jest to, że w tym przypadku zwolnienie ma charakter nielimitowany, co oznacza, że przysługuje niezależnie od wartości sprzedanych usług w ciągu roku.

Przykład 2.

Podatnik prowadzący działalność w zakresie usług parkingowych korzysta z aplikacji, w której klient po wpisaniu swoich danych osobowych ma możliwość zapłaty za usługę kartą (debetową lub kredytową). Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

W tych warunkach podatnik może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie konieczności posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość uzyskanego przychodu ze sprzedaży.

Usługi parkingowe mogą korzystać ze zwolnienia opierającego się na otrzymywaniu płatności na rachunek bankowy. Dodatkowym wymogiem jest odpowiednia ewidencja, z której jednoznacznie wynika, za co konkretnie podatnik otrzymał wynagrodzenie.

Samoobsługowe parkingi a zwolnienie z kasy fiskalnej

Trzecie potencjalne zwolnienie dotyczy przypadków, gdy działalność parkingu opiera się na samoobsługowych biletomatach (parkomatach).

Jak bowiem możemy przeczytać w poz. 40 załącznika do rozporządzenia, ze zwolnienia przedmiotowego korzystają usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

  1. bilonie lub banknotach
  2. lub innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W konsekwencji w sytuacji pobierania opłat za usługi parkowania przy użyciu urządzenia typu parkomat, całkowicie samoobsługowego i w pełni zautomatyzowanego, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania tego obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Przechodząc do podsumowania artykułu, możemy stwierdzić, że istnieją aż trzy potencjalne scenariusze, w których sprzedaż usług parkingowych może korzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co jednak ważne, w każdym z omówionych przypadków mamy do czynienia z określonymi warunkami, które muszą zostać spełnione i zachowane, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów