0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe kody tytułów ubezpieczeń oraz nowe deklaracje ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 listopada 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r., które zmienia dotychczasowe rozporządzenie dotyczące określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 1101). Oprócz tego rozporządzenie wprowadza zmiany wzorów dokumentów ubezpieczeniowych tj.: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS ZSWA oraz informacji miesięcznej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej.

Nowe kody tytułu ubezpieczeń

Rozporządzenie to wprowadza szereg nowych kodów ubezpieczeniowych a także modyfikuje te, które obowiązują obecnie.

Zgodnie z załącznikiem nr 18 do ww. rozporządzenia powstają nowe kody ubezpieczeniowe, które dotyczą:

a) osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 • 12 50 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność,
 • 12 60 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca,
 • 12 70 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą,
 • 12 80 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna,
 • 12 90 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu,

b) osób pobierających emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne:

 • 26 00 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 26 01 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • 27 00 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 27 01 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) świadczeń i przerw:

 • 319 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
 • 320 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego,
 • 325 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 326 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 327 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,
 • 328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,

d) działu nr 1. Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem:

 • 19 10 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zmiana obejmie również inne kody, wpływając na ich znaczenie:

 • 311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • 315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wprowadzenie rozporządzenia spowoduje zlikwidowanie następujących kodów: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, 18 10.

Zmiany deklaracji

W związku ze zmianami kodów z tytułu ubezpieczeń a tym samym zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone zostaną modyfikacje wzorów dokumentów ubezpieczeniowych. Dotyczy to  następujących formularzy:

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
 • ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
 • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
 • ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RZA - imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa,
 • ZUS ZSWA - zgłoszenie i korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zarówno płatnicy składek, którzy posiadają dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i przekazują je w formie pisemnej, jak i ci przekazujący je za pomocą oprogramowania, mogą korzystać z obecnych formularzy do końca roku 2013.

Korzystający z dotychczasowych wzorów dokumentów muszą zastosować takie kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy, które obowiązują do 31 października 2013 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów